Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "B++" CGPA(2.96) Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

Gazette Part 1

Year २०२२
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण भाग चार व आठ-क्रमांक -१२), दि. १०/०३/२०२२
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण भाग चार व आठ-क्रमांक -१२)
2परिपत्रक क्रमांक १/२०२२, दि. ०४/०४/२०२२
परिपत्रक क्रमांक १/२०२२ ( विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अराजपत्रित अधिकारी समजण्याबाबत.. )
3निदेश क्रमांक २९/२०२२, दि. २०/४/२०२२
निदेश क्रमांक २९/२०२२ (विद्यापीठ मालकीची निवासस्थान कर्मचाऱ्यांना पुरविण्याबाबत .)
4निदेश क्रमांक २९/२०२२दि. २०/४/२०२२
निदेश क्रमांक २९/२०२२ ( विद्यापीठ मालकीची निवासस्थान कर्मचाऱ्यांना पुरविण्याबाबत)
5निदेश क्रमांक ३१/२०२२, दि. ५ मे, २०२२
निदेश क्रमांक ३१/२०२२ (सेवानिवृत्त कर्मचारी यांच्या अस्थायी सेवा एकत्रित मानधनावर विद्यापीठातील वर्ग - ३ व वर्ग - ४ संवर्गातील कामासाठी घेण्याबाबतच्या कार्यवाहीचा निदेश, २०२२)
6विनियम क्रमांक १/२०२२, दि. ९.६. २०२२
विनियम क्रमांक १/२०२२ ( शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ पासून उत्कृष्ठ खेळाडू ( पुरुष व महिला ) यांची निवड करण्यासाठी नविन विनियम )
7महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दि. २३.६.२०२२
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण भाग चार व आठ) क्रमांक- ३६ व ५२)
8विनियम क्रमांक ०४/२०२२, दि. ०३/११/२०२२
विनियम क्रमांक ०४/२०२२ (विद्यापीठ नियमित शिक्षक व शिक्षकेत्तर अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना गंभीर आजाराच्या उपचारांसाठी वैद्यकीय अग्रीम व त्याची परतफेड बाबतचे विनियम. )
9विनियम क्रमांक २१/२०२२, दि. ०१/१२/२०२२
विनियम क्रमांक २१/२०२२ विनियम क्रमांक २१/२०२२ (" संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचा बृहत आराखडा मधील 'ई-सेल' E-Cell च्या बाळकटीकरणाकरिता करावयाची उपाययोजना व पद्धतीची निश्चिती व विध्यार्थी विकास विभागाशी संबंधित असणाऱ्या सर्व बाबीचा आणि राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमाच्या महाविद्यालयाकडून एकत्रित वार्षिक अहवाल मागविण्यासंदर्भात करावयाची पद्धतीची निश्चिती ")
Year २०२१
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण) भाग ८ व ४, क्रमांक १०३ व ५७, दि. २१.६ .२०२१
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण) भाग ८ व ४, क्रमांक १०३ (महाराष्ट्र विधान मंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम आणि विधी व न्याय विभागाकडून आलेली विधेयके (इंग्रजी अनुवाद ) व ५७, (महाराष्ट्र विधान मंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम)
2विनियम क्रमांक ८/२०२१, दि. २/१२/२०२१
विनियम क्रमांक ८/२०२१ ( विद्यापीठ रुग्णवाहिका (Ambulance) रुग्णसेवेकरीता वापराबाबतचे विनियम, २०२१)
3महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार व आठ (क्र. १८,३५,२५) दि. २/१२/२०२१
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार व आठ (क्र. १८,३५,२५)
4विनियम क्रमांक ९/२०२१, दि. ९/१२/२०२१
विनियम क्रमांक ९/२०२१ ( विद्यापीठामार्फत विद्यापीठ शैक्षणिक विभागात आयोजित करावयाचे उपक्रम विद्यापीठ शैक्षणिक विभाग आणि संलग्नित महाविद्यालय, मॉडेल डिग्री कॉलेज यांच्या सहयोगाने आयोजित करावयाचे कार्यक्रमाबाबतचा विनियम २०२१) )
5विनीयम क्रमांक १०/२०२१, दि. १६ डिसेंबर, २०२१
विनीयम क्रमांक १०/२०२१ (अशासकीय अनुदानित व विना अनुदानित संलग्नित महाविद्यालय / संस्थांमध्ये शिक्षकांची (ग्रंथपाल शारिरीक शिक्षण व AICTE अभ्यासक्रम वगळून ) सहयोगी प्राध्यापक (स्तर - १३ A) वरून प्राध्यापक (स्तर १४ वरील स्थाननिच्छीती ) च्या अनुषंगाने पदोन्नतीला मान्यता देण्याबाबतची कार्यपद्धती)
Year 2022
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Direction No. 01 of 2022, Dt. 03/01/2022
Direction No. 01 of 2022 (System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus- Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of Winter-2021 examinations of all Regular / Ex / External (Ex) students in all faculties of the University, Direction-2022.)
2Direction No. 02 of 2022 and 03 of 2022, Dt. 06/01/2022
Direction No. 02 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Performing Arts (Drama & Theatre) प्रादर्षिक कला पारंगत (नाट्य व रंगभूमी) (Two Years – Four Semesters Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2022). and 03 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Performing Arts Dance (Kathak) प्रादर्षिक कला पारंगत नृत्य (कथक ) (Two Years – Four Semesters Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2022.)
3Extra Ordinary Direction No. 04 of 2022, Dt. 07/01/2022
Extra Ordinary Direction No. 04 of 2022 (Procedure and Norms for grant of Recognition to Private Skills Education Providers and approval to the courses of the Training Centers u/s 112 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 - Direction-2022)
4Direction No. 05 of 2022, Dt. 13/01/2022
Direction No. 05 of 2022 (Amendment to Regulation No. 10/2021 dated 16/12/2021 regarding Procedure for approval to the promotion of Associate Professor (Academic Level – 13 -A) as Professor (Academic Level-14) under Career Advancement Scheme in affiliated colleges (Aided / Unaided) Direction - 2022.)
5Direction No. 06 of 2022, Dt. 13/01/2022
Direction No. 06 of 2022 (Govt. Resolution of Department of Social Justice & Special Assistance on Revision of Pay scales & conditions for full-time Teachers/Librarians and other academic staff in Social Welfare colleges (aided and unaided) as per 7th Pay Commission and UGC Regulation – 2018- Direction – 2022)
6Direction No. 07 of 2022, Dt. 13/01/2022
Direction No. 07 of 2022 (Norms for Recognition to Empowered Autonomous Skill Development Colleges u/s 113 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 – Direction-2022.)
7Direction No. 08 of 2022, Dt. 20.1.2022
Direction No. 08 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाङ्मय पारंगत) in Lifelong Learning & Extension (Two years degree course, under semester pattern), Direction 2022,)
8Direction No. 09 of 2022, Dt. 20.1.2022
Direction No. 09 of 2022 (“To make applicable the Manual of Procedure for Official Purchases : issued by the Industries, Energy and Labour Department of the Government of Maharashtra, Vide Resolution No. भांकस -२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- III /उद्योग-४, दि. १ डिसेंबर, २०१६ ,for purchases Goods and Services by the University with referred to Section 98 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 Direction -2022”.)
9Direction No. 10 of 2022 to 16 of 2022, Dt. 24.2.2022
Direction No. 10 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding श्री लक्ष्मणराव उंदराजी पर्वतकर सुवर्णपदक ), Direction No. 11 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding "स्व. रमेश दत्तात्रय काळमेघ सुवर्णपदक" ), Direction No. 12 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding " स्व. डॉ. गणेश नानू वानखेडे सुवर्णपदक "), Direction No. 13 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding "स्व. प्राचार्य बाबुराव देवराव हिवसे स्मृती सुवर्णपदक "), Direction No. 14 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding "स्व. श्रीमती मथुराबाई बाबुराव हिवसे स्मृती सुवर्णपदक" ), Direction No. 15 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding "सौ. पुष्पाबाई कमलकिशोर अग्रवाल सुवर्णपदक ") and Direction No. 16 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding "स्व. प्राचार्य कृष्णकुमार मारोतराव वाघ सुवर्णपदक ”)
10Direction No. 17 of 2022, Dt. 24.2.2022
Direction No. 17 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाङ्मय पारंगत ) in Chhatrapati Shivaji Maharaj Thoughts and Management (Two years) (Semester Pattern)- Direction 2022.
11Direction No. 18 of 2022, Dt. 3/3/2022
Direction No. 18 of 2022 ( Examinations Leading to One Year Post Graduate Diploma (पद्व्यूत्तर पदविका ) in Naturopathy and Yogic Science ( Semester Pattern ) Direction , 2022
12Direction No. 19 of 2022, Dt. 10/03/2022
Direction No. 19 of 2022 (Fee for grant of affiliation and recognition to the Colleges /Institutions by the University – Direction-2022.)
13Direction No. 20 of 2022, Dt. 10/03/2022
Direction No. 20 of 2022 (Amendment of Original Statute No. 68 for Bequests, Donations, Endowments & Transfers.)
14Direction No. 21 of 2022 to 23 of 2022, Dt. 31/03/2022
Direction No. 21 of 2022 (Constitution of Faculties in the University as prescribed by the Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2022), Direction No. 22 of 2022 (List of Subjects comprised in each Faculty constituted by the provision of Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2022.) and 23 of 2022 (Assigning of various Boards of Studies to the Faculties constituted under the provisions of Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2022.)
15Direction No. 24 of 2022, Dt. 31/03/2022
Direction No. 24 of 2022 (Operation of Endowment Fund for institution of ("जनसारस्वत सुदाम सावरकर जन्मशताब्दी स्मृतिप्रीत्यर्थ मराठी जनसाहित्य व्याख्यानमाला ")
16Direction No. 25 of 2022, Dt. 31/03/2022
Direction No. 25 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाङ्मय पारंगत) in Counseling & Psychotherapy (Two years degree course) and Post-Graduate Diploma (पदव्युत्तर पदवीका ) (One year) Simultaneously in Counseling & Psychotherapy, Direction, 2022.)
17Extra Ordinary Direction No. 26 of 2022 to 27 of 2022, Dt. 16.4.2022
Direction No. 26 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding (प्रा. डॉ. सि. बी. मेश्राम स्मृतिप्रित्यर्थ सुवर्णपदक ) and Direction No. 27 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding (स्व. सौ. देवकीबाई देवमनराव कतोरे सुवर्णपदक )
18Extra Ordinary Direction No.28 of 2022, Dt. 20.4.2022
Extra Ordinary Direction No.28 of 2022 (Conduction of Online M.Phil./Ph.D. Entrance Test (MPET) for admission to M.Phil./Ph.D. Programme- Direction 2022)
19Direction No. 30 of 2022, Dt. 21.4.2022
Direction No. 30 of 2022 (Procedure for election of Three Heads of Departments in affiliated colleges on Board of Studies)
20Extra Ordinary Direction No. 32 of 2022, Dt. 24.5.2022
Extra Ordinary Direction No. 32 of 2022 (Academical Costumes, Direction, 2022)
21Direction No. 33 of 2022, Dt. 2.6.2022
Direction No. 33 of 2022 (Addendum/Substitutions in the Ordinance No.1 of 2016 in respect of Award of Ph.D.degrees as per UGC Regulation-2016, Direction-2022.)
22Direction No. 34 of 2022, Dt. 2.6.2022
Direction No. 34 of 2022 (System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus-Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of Summer-2022 examinations of all Regular / Ex / External (Ex) students in all faculties of the University, Direction-2022. )
23Extra Ordinary Direction No. 35 of 2022, Dt. 18.06.2022
Extra Ordinary Direction No. 35 of 2022 (Direction regarding procedure to be a Registered Graduate)
24Extra Ordinary Notification No. 69 of 2022, Dt. 18.6.2022
Extra Ordinary Notification No. 69 of 2022 (Implementation of new Syllabi of Semester VII & VIII of B.E. Electrical Engg., Electrical (Electronics & Power Engg.) and Electrical & Electronics Engg.(C.B.C.S.) as per A.I.C.T.E. Model Curriculum… )
25Direction No. 36 of 2022, Dt. 30.6.2022
Direction No. 36 of 2022 ( Operation of Endowment Fund for institution of "श्री त्र्यंबक गणपतराव कावलकर व्याख्यानमाला ")
26Direction No. 37 of 2022, Dt. 21/07/2022
(Transfer of Management of College / Institution to other Management maintaining College/Institution (Other than established and maintained by Government., Zilla Parishad, Municipal Corporation/Council) Direction-2022.)
27Extra Ordinary Regulation No. 02 of 2022, Dt. 10.8.2022
Extra Ordinary Regulation No. 02 of 2022 ( Appointment/Nomination of eminent person as Research Professor in the University, Regulation 2022)
28Extra Ordinary Direction No. 38 of 2022, Dt. 10.8.2022
Extra Ordinary Direction No. 38 of 2022 (Norms for determining the seniority amongst the teachers in each Teaching Department of the University, conducted colleges, affiliated colleges, model, autonomous colleges and recognized institutions and for assigning addl. Charge of Principal’s post Direction 2022.)
29Extra Ordinary Direction No. 39 of 2022, Dt. 12.8.2022
Extra Ordinary Direction No. 39 of 2022 (Charging of fees for checking plagiarism in Theses, Dissertations etc. and Fees regarding use of Reading Room in the Knowledge Resource Centre – Direction 2022)
30Direction No. 40 of 2022, Dt. 25.8.2022
Direction No. 40 of 2022 (Prescribing the Revised Examination fees and all its related fees.)
31Ordinance No. 01 of 2022, Dt. 8.9.2022
Ordinance No. 01 of 2022 (Procedure for conducting systematic Physical Efficiency Test for admitted male and female students of affiliated colleges to the University.)
32Ordinance No. 02 of 2022, Dt. 8.9.2022
Ordinance No. 02 of 2022 (External Certificate/Degree Examination (Amendment) Ordinance, 2022)
33Regulation No. 3 of 2022, Dt. 15.9.2022
Regulation No. 3 of 2022 (Awarding to the Ideal Student (Male & Female) Regulation-2022)
34Direction No. 55 of 2022, Dt. 15.9.2022
Direction No. 55 of 2022 (Procedure for prescribing Nomination Paper, Notice of Withdrawal, Rotation Policy of Reservation seats, drawing lots etc. in the elections/ nominations to the university authorities Direction, 2022.)
35Direction No. 41 of 2022 to 46 of 2022, Dt. 15.9.2022
Direction No. 41 of 2022 (Examinations leading to the Degree of (समाजकार्य स्नातक ) Bachelor of Social Work (Three Years - Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2022.), Direction No. 42 of 2022 (Examinations leading to the Degree of वाङ्मय स्नातक (समाजकार्य ) Bachelor of Arts (Social Work) (Three Years - Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2022.), Direction No. 43 of 2022 ( Examinations leading to the Degree of Master of Social Work ( (समाजकार्य पारंगत ) (Two Years – Four Semester Course) (Credit & Grade System) Direction, 2022.), Direction No. 44 of 2022 (Examinations leading to the Degree of वाङ्मय पारंगत (Master of Arts) (Two Years - Four Semester Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2022.), Direction No. 45 of 2022 (Examinations leading to the Degree of M.A. (Journalism and Mass Communication) (Two Years Course - Semester & Credit Grade System), Direction, 2022.) and Direction No. 46 of 2022 ( Examinations leading to the Degree of B.A. (Journalism and Mass Communication) (Three Years – Six Semester Course Semester & Credit Grade System), Direction, 2022.)
36Direction No. 47 of 2022 to Direction No. 50 of 2022, Dt. 15.9.2022
Direction No. 47 of 2022 (Examinations leading to the Degree of वाङ्मय स्नातक (Bachelor of Arts) (Three Years – Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System ), Direction, 2022), Direction No. 48 of 2022 ( Examinations leading to the Degree of प्रादर्शिक कला स्नातक (Bachelor of Performing Arts) (Three Year – Six Semester Degree Course) (Semester & Credit & Grade System ), Direction 2022.), Direction No. 49 of 2022 ( Examinations leading to the Degree of Master of Performing Arts Dance (Kathak) |प्रादर्शिक कला पारंगत नृत्य (कथक ) (Two Years – Four Semesters – Post Graduate Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2022. ) and Direction No. 50 of 2022 ( Examinations leading to the Degree of Master of Performing Arts (Drama & Theatre) प्रादर्शिक कला पारंगत ( नाट्य व रंगभूमी ) (Two Years – Four Semesters Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2022).
37Direction No. 51 of 2022 to 53 of 2022, Dt. 15.9.2022
Direction No. 51 of 2022 (Examinations leading to the degree of Bachelor of Commerce (वाणिज्य स्नातक ) (Three Years - Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System), Direction 2022.), Direction No. 52 of 2022 (Examinations leading to the degree of Bachelor of Business Administration ( (व्यवसाय प्रशासन स्नातक ) (Three Year - Six Semester Degree Course)(Credit & Grade System), Direction 2022.) and Direction No. 53 of 2022 (Examinations leading to the degree of Master of Commerce (वाणिज्य पारंगत) (Two Year - Four Semester Degree Course) (Credit & Grade System), Direction 2022.))
38Direction No. 54 of 2022, Dt. 15.9.2022
Direction No. 54 of 2022 (Examinations leading to the Degree of विज्ञान स्नातक (अनिमेशन ) Bachelor of Science (Animation) (Three year Degree course-Semester Pattern).
39Direction No. 56 of 2022, Dt. 22.9.2022
Direction No. 56 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Arts (वाङ्मय स्नातक ) (Three Years – Six Semester Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
40Direction No. 57 of 2022, Dt. 22.9.2022
Direction No. 57 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाङ्मय पारंगत) (Two Years – Four Semester Post Graduate Degree Course) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
41Direction No. 58 of 2022, Dt. 22.9.2022
Direction No. 58 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts (GWS) (वाङ्मय पारंगत) (Two Years – Four Semester Post Graduate Degree Course) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
42Direction No. 59 of 2022, Dt. 22.9.2022
Direction No. 59 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts (Yogashastra) ( वाङ्मय पारंगत-योगशास्त्र ) (Two Years – Four Semester Post Graduate Degree Course) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
43Direction No. 60 of 2022 to 62 of 2022, Dt. 22.9.2022
Direction No. 60 of 2022 (Addition in the eligibility criteria for Post Graduate Diploma in Biomedical Electronics, Direction, 2022.), Direction No. 61 of 2022 (Addition in eligibility criteria for Post Graduate Diploma in Watershed Technology & Management, Direction, 2022.) and Direction No. 62 of 2022)
44Extra Ordinary Direction No. 63 of 2022, Dt. 27.9.2022
Extra Ordinary Direction No. 63 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Performing Arts (प्रादर्शिक कला स्नातक ) (Three years – Six Semester Degree Course) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
45Direction No. 64 of 2022, Dt. 27.9.2022
Direction No. 64 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Performing Arts Dance (Kathak) नृत्य (कथक ) ( M.P.A - Two years – Four Semester Post Graduate Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
46Direction No. 65 of 2022, Dt. 27.9.2022
Direction No. 65 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Performing Arts (Drama & Theatre) (नाट्य व रंगभूमी ) (M.P.A) Two years – Four Semester Post Graduate Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022. )
47Direction No. 67 of 2022, Dt. 27.9.2022
Direction No. 67 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Business administration (व्यवसाय प्रशासन स्नातक ) ( Three Years – Six Semester Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
48Direction No. 68 of 2022, Dt. 27.9.2022
Direction No. 68 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Commerce (वाणिज्य पारंगत ) (Two Years – Four Semester Post Graduate Degree Course) under Choice Based Credit System Direction, 2022. )
49Extra Ordinary No. 69 of 2022, Dt. 28.9.2022
Extra Ordinary No. 69 of 2022 (Procedure and Norms for grant of Recognition to Private Skills Education Providers and approval to the courses of the Training Centers u/s 112 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 - Direction-2022)
50Direction No. 70 of 2022, Dt. 28.9.2022
Direction No. 70 of 2022 (Norms for Recognition to Empowered Autonomous Skill Development Colleges u/s 113 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 – Direction-2022.)
51Direction No. 71 of 2022, Dt.28.9.2022
Direction No. 71 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Science ( Home Science) (गृह विज्ञान स्नातक) ( Three years – Six Semester Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022.
52Direction No. 72 of 2022, Dt. 28.9.2022
Direction No. 72 of 2022 Examinations leading to the Degree of Bachelor of Physical Education & Sports, (B.P.E.S.) (शारीरिक शिक्षण व क्रीडा स्नातक)(Three Years-Six Semesters Degree Programme (Choice Based Credit System) Direction,2022. )
53Direction No. 73 of 2022, Dt. 28.9.2022
Direction No. 73 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Science (Animation) विज्ञान स्नातक (अनिमेशन) (Three years-Six Semesters- Degree programme) (Choice Based Credit System) Direction, 2022. )
54Direction No. 74 of 2022, Dt. 28.09.2022
Direction No. 74 of 2022 (Examinations Leading to the Post Graduate Degree of Master of Science (Home Science) (गृह विज्ञान पारंगत) (Two Years-Four Semesters Post Graduate Degree Programme) (Choice Based Credit System) Direction, 2022 )
55Direction No. 75 of 2022, Dt. 28.9.2022
Direction No. 75 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor in Fashion Designing (B.F.D.) (Three Years-Six Semesters Degree Programme ) under Choice Based Credit System Direction, 2022 . )
56Direction No. 76 of 2022, Dt. 6.10.2022
Direction No. 76 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Science (B.Sc.) विज्ञान स्नातक Three years – Six Semester Under Graduate Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
57Direction No. 77 of 2022, Dt. 6.10.2022
Direction No. 77 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Computer Application (B.C.A.) Three Years – Six Semester Degree Programme under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
58Direction No. 78 of 2022, Dt. 6.10.2022
Direction No. 78 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Science (M.Sc.) Two years – Four Semester Post Graduate Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022. )
59Direction No. 79 of 2022 to 80 of 2022, Dt. 6.10.2022
Direction No. 79 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Social Work (समाजकार्य स्नातक ) (Three Years – Six Semester Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022.) and Direction No. 80 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Arts - Social Work (समाजकार्य स्नातक ) (Three Years – Six Semester Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
60Direction No. 81 of 2022, Dt. 6.10.2022
Direction No. 81 of 2022 (Examinations Leading to the Degree of Master of Business Administration (M.B.A.) (व्यवसाय प्रशासन पारंगत )(Two Years -Four Semesters CGS Pattern Degree Course).)
61Direction No. 82 of 2022, Dt. 13.10.2022
Direction No. 82 of 2022 (Procedure and Norms for grant of Continuation of Affiliation to the Colleges & Continuation of Recognition to the Institutions – Direction-2022)
62Direction No. 83 of 2022, Dt. 13.10.2022
Direction No. 83 of 2022 (“Amendment to Original Statute No. 68 r/w Statute No. 1 of 2012 regarding Bequests, Donations, Endowments & Transfers - Direction 2022. ”)
63Direction No. 66 of 2022, Dt. 27.9.2022
Direction No. 66 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Commerce (वाणिज्य स्नातक ) (Three Years – Six Semester Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
64Direction No. 84 of 2022, Dt. 27.10.2022
Direction No. 84 of 2022 (Examinations leading to the degree of Bachelor of Commerce - Accounting and Finance (Three Years - Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System))
65Regulation No. 05/2022 to 12/2022, Dt. 03/11/2022
Regulation No. 05/2022 (Regulation for operation of endowment fund for institution of ( श्री त्र्यंबक गणपतराव कावलकर व्याख्यानमाला ) Regulation No. 06/2022 (Operation of Endowment Fund for awarding ( श्री लक्ष्मणराव उंदराजी पर्वतकर सुवर्णपदक ) Regulation, 2022.), Regulation No. 07/2022 (Operation of Endowment Fund for awarding ( स्व. रमेश दत्तात्रय काळमेघ सुवर्णपदक ) Regulation, 2022.), Regulation No. 08/2022 (Operation of Endowment Fund for awarding ( स्व. डॉ. गणेश नानू वानखेडे सुवर्णपदक ) Regulation, 2022.), Regulation No. 09/2022 (Operation of Endowment Fund for awarding ( स्व. प्राचार्य बाबुराव देवराव हिवसे स्मृती सुवर्णपदक ) Regulation, 2022.), Regulation No. 10/2022 (Operation of Endowment Fund for awarding ( स्व. श्रीमती मथुराबाई बाबुराव हिवसे स्मृती सुवर्णपदक ) Regulation, 2022.), Regulation No. 11/2022 (Operation of Endowment Fund for awarding ( सौ पुष्पाबाई कमलकिशोर अग्रवाल सुवर्णपदक ) Regulation, 2022.) and Regulation No. 12/2022 (Operation of Endowment Fund for awarding ( स्व. प्राचार्य कृष्णकुमार मारोतराव वाघ सुवर्णपदक ) Regulation, 2022.)
66Extra Ordinary Direction No. 85 of 2022, Dt. 05/11/2022
Extra Ordinary Direction No. 85 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Commerce (Accounting and Finance) ( Three Years – Six Semester Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
67Regulation No. 13 of 2022, Dt. 10.11.2020
Regulation No. 13 of 2022 (Regulation Prescribing the Norms for granting permission to the University Teachers for attending online Local/University/Regional/State/National/International Level Webinar/ Conferences/Seminars / Symposia/Workshop within India)
68Direction No. 86 of 2022 to 87 of 2022, Dt. 10/11/2022
Direction No. 86 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Arts (J.M.C.)(Three Years – Six Semester Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022.) and Direction No. 87 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts(J.M.C.) (Two Years – Four Semester Post Graduate Degree Course) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
69Direction No. 86 of 2022 to 87 of 2022, Dt. 10/11/2022
Direction No. 86 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Arts (J.M.C.)(Three Years – Six Semester Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022.) and Direction No. 87 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts(J.M.C.) (Two Years – Four Semester Post Graduate Degree Course) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
70Direction No. 88 of 2022, Dt. 10/11/2022
Direction No. 88 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Social Work (M.S.W.) (समाजकार्य पारंगत) (Two Years – Four Semester Post Graduate Degree Course) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
71Direction No. 89 of 2022, Dt. 10/11/2022
Direction No. 89 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Laws (LL.M) (विधी पारंगत) (Two Years – Four Semester) (Semester Pattern) Course.
72Direction No. 90 of 2022, Dt. 10/11/2022
Direction No. 90 of 2022 (Constitution of Faculties in the University as prescribed by the Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2022)
73Direction No. 91 of 2022, Dt. 10/11/2022
Direction No. 91 of 2022 (List of Subjects comprised in each Faculty constituted by the provision of Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2022.)
74Direction No. 92 of 2022, Dt. 10/11/2022
Direction No. 92 of 2022 (Assigning of various Boards of Studies to the Faculties constituted under the provisions of Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2022.)
75Direction No. 93 of 2022, Dt. 10/11/2022
Direction No. 93 of 2022 (Procedure, Norms and Fee structure for granting Permanent Affiliation to Affiliated College or Institution or Recognized Institution as per Maharashtra Public Universities Act, 2016 – Direction, 2022.)
76Regulation No. 14 of 2022, Dt. 17/11/2022
Regulation No. 14 of 2022 (Financial Assistance for conduction of the Conference /Seminar/ Workshop/ Symposium for Online /Offline /Online-Offline mode Regulation, 2022.)
77Direction No. 94 of 2022, Dt. 17/11/2022
Direction No. 94 of 2022 (Operation of Endowment Fund for institution of “जनसारस्वत सुदाम सावरकर जन्मशताब्दी स्मृतिप्रीत्यर्थ मराठी जनसाहित्य व्याख्यानमाला- Direction 2022. ”)
78Direction No. 95 of 2022, Dt. 17/11/2022
Direction No. 95 of 2022 (Amendment to Regulation No. 10/2021 regarding "Procedure for approval to the promotion of Associate Professor (Academic Level -13 -A) as Professor (Academic Level -14) under Career Advancement Scheme in affiliated colleges (Aided / Unaided) Direction -2022")
79Direction No. 96 of 2022, Dt .24.11.2022
Direction No. 96 of 2022 (Examination leading to the Degree of Bachelor of Architecture (Five Year Degree Course.. Semester Pattern) (C.G.S.) in the Faculty of Science & Technology, Direction 2022.)
80Direction No. 97 of 2022, Dt. 24.11.2022
Direction No. 97 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Science (M.Sc.) Two years – Four Semester Post Graduate Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022. )
81Regulation No. 15/2022 to 21/2022, Dt. 01/12/2022
Regulation No. 15/2022 (BEST NCC CADET AWARD), विनियम क्रमांक १६/२०२२ (विद्यार्थी विकास मंडळाचे जिल्हा समन्वयक यांचे अधिकार व कर्तव्ये ), Regulation No. 17/2022 (REGULATION OF BOARD OF STUDENTS' DEVELOPMENT (AMENDMENT) REGULATION- 2022), Regulation No. 18/2022 (STUDENTS' DEVELOPMENT FUND- Regulation-2022), विनियम क्रमांक १९/२०२२ (विद्यार्थी विकास कक्षाचे कामकाज विषयक यंत्रणा, अधिकार व कर्तव्ये तसेच विद्यार्थी विकास कक्ष प्रमुख यांचे अधिकार व कर्तव्ये ), विनियम क्रमांक २०/२०२२ (" सामान संधी ( Equal Opportunity Cell), व्यवसाय समुपदेशन व मार्गदर्शन कक्ष (Career Counselling & Guidance Cell), रोजगार कक्ष (Placement Cell) संगीत, कला आणि सांस्कृतिक कक्ष (Music, Arts & Cultural Cell) च्या बळकटीकरण करण्याकरीता करावयाची उपाययोजना व घ्यावयाचे कार्यक्रम / कार्यशाळा यांच्या कार्यपद्धतीचे निर्धारण.")
Year 2021
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Direction No. 1 of 2021, Dt. 7.1.2021
Direction No. 1 of 2021 (Procedure to be adopted at the joint meeting of the Management Council and the Academic Council for the purpose of nominating a person as a member of a committee to be constituted to recommend suitable names to the Chancellor for appointment of Vice-Chancellor.)
2Direction No. 2 of 2021, Dt. 14.1.2021
Direction No. 2 of 2021 (Grant of extension in due date for submission of Summary and Thesis in view of COVID-19, Pandemic and subsequent lockdowns :-Direction-2021.)
3Extra-Ordinary Direction No. 3 of 2021, Dt. 18.01.2021
Extra-Ordinary Direction No. 3 of 2021 (Govt. directive on the UGC guide – Lines - September - 20 on refund of Fees /charges to the students on account of cancellation/ withdrawal of admission, only in respect of academic Session. 2020-21, due to COVID-19 Pandemic (excluding the courses to which direct admissions are done by Government) - Direction - 2020)
4Direction No. 04/2021, Dt. 28.1.2021
Direction No. 04/2021 (Amendment of Original Statute No. 68 for Bequests, Donations, Endowments & Transfers.)
5Maharashtra Shasan Rajpatra Asadharan Bhag-4 & 8 (Kramank 41 & 74), Dt. 28.1.2021
Maharashtra Shasan Rajpatra Asadharan Bhag - 4 & 8 (Kramank 41 & 74)
6Extra Ordinary Direction No. 5 of 2021, Dt. 1.2.2021
Extra Ordinary Direction No. 5 of 2021 ( “System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus-Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of Winter-2020 examinations of all Regular/Ex/External students (Excluding the Improvement of Division students) in all faculties of the University. Direction-2021.”)
7Direction No. 6 of 2021 to 7 of 2021, Dt. 4.2.2021
Direction No. 6 of 2021 (Online Recognition of Research Centre, during the period of COVID-19 Pandemic- Direction – 2021) and Direction No. 7 of 2021 (Scheme of conducting Online- Examination for Ph.D. Coursework-2019-20 Batch and till COVID-19 Pandemic period.)
8Direction No. 8 of 2021 to 14 of 2021, Dt. 11.2.2021
Direction No. 8 of 2021 (Operation of Endowment Fund for awarding श्री लक्ष्मणराव उंदराजी पर्वतकर सुवर्णपदक ), Direction No. 9 of 2021 (Operation of Endowment Fund for awarding " स्व. रमेश दत्तात्रय काळमेघ सुवर्णपदक" ), Direction No. 10 of 2021 (Operation of Endowment Fund for awarding " स्व. डॉ. गणेश नानू वानखेडे सुवर्णपदक" ), Direction No. 11 of 2021 ( Operation of Endowment Fund for awarding " स्व. प्राचार्य बाबुराव देवराव हिवसे स्मृती सुवर्णपदक ), Direction No. 12 of 2021 ( Operation of Endowment Fund for awarding " स्व. श्रीमती मथुराबाई बाबुराव हिवसे स्मृती सुवर्णपदक"), Direction No. 13 of 2021 (Operation of Endowment Fund for awarding " सौ. पुष्पाबाई कमलकिशोर अग्रवाल सुवर्णपदक)" and Direction No. 14 of 2021 ( Operation of Endowment Fund for awarding " स्व. प्राचार्य कृष्णकुमार मारोतराव वाघ सुवर्णपदक" )
9Extra Ordinary Direction No. 16 of 2021, Dt. 22.2.2021
Extra Ordinary Direction No. 16 of 2021 (Providing vigilance at the centres of University examination.)
10Direction No. 15 of 2021, Dt. 18.2.2021
Direction No. 15 of 2021 ( Examinations leading to the Degree of अभियांत्रिकी पारंगत (Master of Engineering) (Environmental Engineering) (Full Time) / (Semester Pattern - - Choice Based Credit System)
11Direction No. 17 of 2021, Dt. 4.3.2021
Direction No. 17 of 2021 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाङमय पारंगत ) in Lifelong Learning & Extension (Two years degree course, under semester pattern), Direction 2021)
12Extra Ordinary Direction No. 18 of 2021, Dt. 09/03/2021
Extra Ordinary Direction No. 18 of 2021 (Facilities, exemption and concession for differently abled and Physically disabled examinee of Sant Gadge Baba Amravati University examinations.)
13Direction No. 19 of 2021, Dt. 1.4.2021
Direction No. 19 of 2021 (Procedure, Norms and Fee structure for granting Permanent Affiliation to Affiliated College or Institution or Recognized Institution as per Maharashtra Public Universities Act, 2016 – Direction 2021.)
14Direction No. 20 of 2021, Dt. 1.4.2021
Direction No. 20 of 2021 (Examination in Environmental Studies leading to Bachelor Degree of Engineering & Technology Group (excluding Architecture) in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2021 ...)
15Direction No. 21 of 2021, Dt. 1.4.2021
Direction No. 21 of 2021 (Examinations leading to the Degree of Master in Computer Application (Two Year degree Course.... Semester Pattern ) (Choice Based Credit System) in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2021.)
16Extra Ordinary Direction No. 22 of 2021, Dt. 5.4.2021
Extra Ordinary Direction No. 22 of 2021 (Procedure and Norms for grant of Continuation of Affiliation to the Colleges & Continuation of Recognition to the Institutions – Direction-2021)
17Extra Ordinary Direction No. 23 of 2021, Dt. 9.4.2021
Extra Ordinary Direction No. 23 of 2021 (Conducting online M.Phil./Ph.D.viva –voce examination)
18Ordinance No. 1 of 2021 & 2 of 2021, Dt. 15.4.2021
Ordinance No. 1 of 2021 (An Ordinance to provide grace marks for passing in Head of passing and Improvement of Division (Higher class) and getting Distinction in the subject and Condonation of deficiency of marks in a subject in all the faculties, (Amendment ) Ordinance, 2021 ) & Ordinance No. 2 of 2021 ( Examination in General (Amendment) Ordinance, 2021)
19Direction No. 24 of 2021, Dt. 15.4.2021
Direction No. 24 of 2021 (Examination leading to the Degree of B.E. in Artificial Intelligence & Data Science (Four Year Degree Course.... Semester Pattern ) (Choice Based Credit System) in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2021.)
20Direction No. 25 of 2021 to 26 of 2021, Dt. 22.4.2021
Direction No. 25 of 2021 (Operation of Endowment Fund for institution of "जनसारस्वत सुदाम सावरकर जन्मशताब्दी स्मृतिप्रीत्यर्थ मराठी जनसाहित्य व्याख्यानमाला") and Direction No. 26 of 2021 (Operation of Endowment Fund for institution of “ श्री त्र्यंबक गणपतराव कावलकर व्याख्यानमाला")
21Extra Ordinary Direction No. 27 of 2021, Dt. 27.4.2021
Extra Ordinary Direction No. 27 of 2021 (Repealing of Direction No.26/2004, dt.1.7.2004 on Admission of Students in affiliated Colleges/ University Teaching Departments by courses and late admission with the permission of Hon’ble Vice-Chancellor, under Ordinance No.2, ‘Direction-2021’)
22Direction No. 28 of 2021, Dt. 6.5.2021
Direction No. 28 of 2021 (“To make applicable the Manual of Procedure for Official Purchases : issued by the Industries, Energy and Labour Department of the Government of Maharashtra, Vide Resolution No. भाकस -२०१४ /प्र. क्र. ८२ /भाग - III /उद्योग -४ दि. १ डिसेंबर, २०१६ ,for purchases Goods and Services by the University with referred to Section 98 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 Direction -2021”.)
23Direction No. 29 of 2021, Dt. 10.6.2021
Direction No. 29 of 2021 (Norms for Recognition to Empowered Autonomous Skill Development Colleges u/s 113 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 – Direction-2021.)
24Direction No. 30 of 2021, Dt. 10.6.2021
Direction No. 30 of 2021 (Procedure and Norms for grant of Recognition to Private Skills Education Providers and approval to the courses of the Training Centers u/s 112 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 - Direction-2021)
25Direction No. 31 of 2021, Dt. 10.6.2021
Direction No. 31 of 2021 (Submission of proposal for approval to the recommendation of Selection Committee for promotion of Associate Professor (Level – 13 -A) as Professor (Level-14) under Career Advancement Scheme (CAS) Under Section-I OR Section-IV of Direction No. 17 of 2019, (Excluding Librarian, Physical Education and AICTE Courses) Direction - 2021.)
26Direction No. 32 of 2021, Dt. 10.6.2021
Direction No. 32 of 2021 (Fee for grant of affiliation and recognition to the Colleges /Institutions by the University – Direction-2021.)
27Regulation No. 1 of 2021 to 4 of 2021, Dt. 10.6.2021
Regulation No. 1 of 2021 Operation of Endowment Fund for awarding श्रीमान रामसिंह जगतसिंह शेखावत सुवर्णपदक Regulation, 2021.), Regulation No. 2 of 2021 (Operation of Endowment Fund for awarding श्रीमती जतनबाई रामसिंह शेखावत सुवर्णपदक Regulation, 2021.), Regulation No. 3 of 2021 (Operation of Endowment Fund for awarding श्रीमान लालसिंह रामसिंह शेखावत सुवर्णपदक Regulation, 2021.) and Regulation No. 4 of 2021 (Operation of Endowment Fund for awarding श्री त्र्यंबक गणपतराव कावलकर सुवर्णपदक Regulation, 2021.)
28(असाधारण) विनियम क्रमांक ५/२०२१, दि. २१.६.२०२१
(असाधारण) विनियम क्रमांक ५/२०२१, दि. २१.६.२०२१ 'व्हर्च्युअल सी फोर ' ( Virtual Centre For Campus to College & Community)
29Direction No. 33 of 2021, Dt. 8.7.2021
(Grant of further extension in due date for submission of Summary and Thesis for Ph.D in view of COVID-19, Pandemic and subsequent lockdowns :-Direction-2021.)
30Direction No. 34 of 2021, Dt. 8.7.2021
Direction No. 34 of 2021 (“System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus-Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of Summer-2021 examinations of all Regular / Ex / External students (Excluding the Improvement of Division students) in all faculties of the University. Direction-2021.”)
31Extra-Ordinary Ordinance No. 3 of 2021 & 4 of 2021, Dt. 12.7.2021
Extra-Ordinary Ordinance No. 3 of 2021 ( Fixation of Tuition Fees, Other Fees & charges in General (other than Different fees/charges) through Fee Fixation Committee, for various courses/ programmes at Under-graduate / Post – graduate level, (excluding professional courses) for Aided and Unaided affiliated College/Institutions Ordinance - 2021) & Ordinance No. 4 of 2021 (Determination of Different Fees and charges by Fee Fixation Committee for the specific course / programme (excluding professional courses) claimed by the aided and unaided affiliated colleges /Institutions Ordinance- 2021.)
32Direction No. 36 of 2021, Dt. 22.7.2021
Direction No. 36 of 2021 (Conduction of online M.Phil./Ph.D. Entrance Test (MPET) for admission to M.Phil./Ph.D. Programme- Direction 2021)
33Regulation No. 6 of 2021, Dt. 22.7.2021
Regulation No. 6 of 2021 (Regulation for proper utilization of the grant sanctioned from various funding agencies under different schemes for development / research programmes )
34Direction No. 35 of 2021, Dt. 22.7.2021
Direction No. 35 of 2021 (Examinations leading to the degree of Master of Vocation (M.Voc.) (Two Years four Semesters) Degree course in the Faculty of Inter-disciplinary Studies, Direction, 2021. )
35Direction No. 37 of 2021, Dt. 29.7.2021
Direction No. 37 of 2021 ( (1) System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus-Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of Summer-2021 examinations (Theory/Practical etc.) of Final Semester/Final Year students alongwith Ex/External students of Final Semester/Final Year (Excluding the Improvement of Division students) in all faculties of the University; 2) Criteria for Assessment of Performance of Regular Students of Academic Session 2020-21 in Affiliated/Model Colleges and University Teaching Departments, admitted for Summer-2021 examinations (Theory/Practical etc.) of Even Semester/All Annual Pattern in all courses in all Faculties (Excluding Final Semester/Final Year examinations) for declaration of Result thereof; and 3) System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus-Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of Summer-2021 examinations (Theory/Practical etc.) at UG/PG level, of Ex-student and External Students eligible for Summer-2021 examinations (Excluding examinations for improvement of Division) Direction-2021.)
36Regulation No. 7 of 2021, Dt. 29.7.2021
Regulation No. 7 of 2021 (ALLOTMENT OF MESS ON CONTRACT BASIS IN THE UNIVERSITY GUEST HOUSE, REGULATION, 2021)
37Direction No. 38 of 2021, Dt. 5.8.2021
Direction No. 38 of 2021 (Amendment of Original Statute No. 68 for Bequests, Donations, Endowments & Transfers.)
38Extra Ordinary Direction No. 39 of 2021, Dt. 9.8.2021
Extra Ordinary Direction No. 39 of 2021 ( Examinations leading to the Degree of Master in Computer Application (Three Year Degree Course.... Semester Pattern ) as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2021.)
39Direction No. 40 of 2021, Dt. 9.8.2021
Direction No. 40 of 2021 (Examinations leading to the Certificate / Diploma / Advanced Diploma / Degree in various subjects of Bachelor of Vocation (B.Voc.) Degree course in the Faculty of Inter-disciplinary Studies, Direction, 2021. )
40Direction No. 41 of 2021, Dt. 9.8.2021
Direction No. 41 of 2021 (Examination in Environmental Studies leading to Bachelor Degree .)
41Direction No. 42 of 2021, Dt. 9.8.2021
Direction No. 42 of 2021 (Examination leading to the Degree of B.E./ B.Text.E. /B.Tech. (Chem.Engg.) (Four Year Degree Course.. Semester Pattern) (C.B.C.S.) in the Faculty of Science & Technology, Direction 2021.)
42Direction No. 43 of 2021, Dt. 9.8.2021
Direction No. 43 of 2021 (Examination leading to the Degree of B.Tech. (Chem.Tech.) (Food, Pulp & Paper, Oil & Paint and Petrochemical Tech.) (Four Year Degree Course ... Semester Pattern) (C.B.C.S.) in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2021. )
43Direction No. 44 of 2021, Dt. 9.8.2021
Direction No. 44 of 2021 (Examination leading to the Degree of Bachelor of Architecture (Five Year Degree Course.. Semester Pattern) (C.G.S. ) in the Faculty of Science & Technology, Direction 2021.)
44Direction No. 45 of 2021, Dt. 9.8.2021
Direction No. 45 of 2021 (Exemption from the entrance test for admission to M.Sc. (Biotechnology) for those academic sessions which will be arised and prohibited social gathering due to pandemic scenario of Covid-19, Direction – 2021.)
45Direction No. 46 of 2021, Dt. 26.8.2021
Direction No. 46 of 2021 (Transfer of Management of College / Institution to other Management maintaining College/Institution (Other than established and maintained by Government., Zilla Parishad, Municipal Corporation/Council) Direction-2021.)
46Direction No. 47 of 2021, Dt. 27.8.2021
Direction No. 47 of 2021 (Examination in Environmental Studies leading to Bachelor Degree .)
47Direction No. 48 of 2021, Dt. 9.9.2021
Direction No. 48 of 202 (Examinations leading to the Various Certificate/ Diploma/ Advance Diploma Courses under Department Lifelong Learning & Extension Direction,2021.)
48Direction No. 49 of 2021, Dt. 14.10.2021
Direction No. 49 of 2021 (Examinations leading to the Degree of अभियांत्रिकी पारंगत (Master of Engineering) (Environmental Engineering) (Full Time) / (Semester Pattern - - Choice Based Credit System)
49Direction No. 50 of 2021, Dt. 14.10.2021
Direction No. 50 of 2021 (Examination in Environmental Studies leading to Bachelor Degree of Engineering & Technology Group (excluding Architecture) in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2021 ... )
50Direction No. 51 of 2021, Dt. 14.10.2021
Direction No. 51 of 2021 (Examinations leading to the Degree of Master in Computer Application (Two Year degree Course.... Semester Pattern ) (Choice Based Credit System) in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2021.)
51Direction No. 52 of 2021, Dt. 14.10.2021
Direction No. 52 of 2021 (Examination leading to the Degree of B.E. in Artificial Intelligence & Data Science (Four Year Degree Course.... Semester Pattern ) (Choice Based Credit System) in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2021. )
52Direction No. 53 of 2021, Dt. 28.10.2021
Direction No. 53 of 2021 (Scheme for conducting Examination for Ph.D. Course work-2020-21 batch only in offline mode, instead of online mode, under MCQ pattern till the period COVID-19 pandemic , Direction 2021.)
53Direction No. 54 of 2021 and 55 of 2021, Dt. 25.11.2021
Direction No. 54 of 2021 (Operation of Endowment Fund for institution of “श्री त्र्यंबक गणपतराव कावलकर व्याख्यानमाला ” ) व Direction No. 55 of 2021 (Operation of Endowment Fund for institution of “ जनसारस्वत सुदाम सावरकर जन्मशताब्दी स्मृतिप्रीत्यर्थ मराठी जनसाहित्य व्याख्यानमाला. ”
54Direction No. 56 of 2021, 16/12/2021
Direction No. 56 of 2021(Procedure and Norms for grant of Continuation of Affiliation to the Colleges & Continuation of Recognition to the Institutions -Direction-2021)
55Direction No. 57 of 2021, Dt. 30/12/2021
Direction No. 57 of 2021 (Procedure, Norms and Fee structure for granting Permanent Affiliation to Affiliated College or Institution or Recognized Institution as per Maharashtra Public Universities Act, 2016 – Direction 2021.)
56Direction No. 58 of 2021, Dt. 30/12/2021
Direction No. 58 of 2021 (Examinations leading to the Degree of वाङमय पारंगत(पाली आणि बुद्धीझम) Master of Arts (Pali & Buddhism) (Two Years - Four Semesters Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2021)
Year 2020
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Extra Ordinary Direction No. 01/2020
(Extra Ordinary) Direction No. 01/2020 (1Amendment/s to Ordinance No. 1 of 2016 for award of Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) ,Recognition of Supervisor and Research Center in all Faculties in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D.Degrees) Regulations,2016.
2Regulation No. 1/2020
Regulation No. 1/2020 (PROCDURE FOR ADMISSION TO THE COURSES CONDUCTED BY UNIVERSITY TEACHING DEPARTMENT)
3Direction No. 2/2020
Direction No. 2/2020 (Examinations leading to the Degree of Master in Computer Application (Three Year Degree Course.... Semester Pattern ) as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2020.)
4Direction No. 3 of 2020
Direction No. 3 of 2020 ( Examinations leading to the Certificate / Diploma / Advanced Diploma / Degree in various subjects of Bachelor of Vocation (B.Voc.) Degree course in the Faculty of Inter-disciplinary Studies, Direction, 2020.)
5Extra Ordinary Direction No. 4 of 2020
Extra Ordinary Direction No. 4 of 2020 (Conducting online M.Phil./Ph.D.viva-voce examination)
6Direction No. 5 of 2020
Direction No. 5 of 2020 (Procedure and Norms for grant of Continuation of Affiliation to the Colleges & Continuation of Recognition to the Institutions – Direction-2020)
7Direction No. 6 of 2020
Direction No. 6 of 2020 (Extension to submission of summary and thesis in view COVID-19 Pandemic and subsequent lockdowns,)
8Direction No. 07/2020 to 09/2020
Direction No. 07/2020 (Examination in Environmental Studies leading to Bachelor Degree), Direction No. 08/2020(Examination leading to the Degree of B.E. / B.Text. E. / B.Tech. (Chem.Engg.) / B.Tech. (Chem. Tech.) Polymer(Plastic) Tech. (Four Year Degree Course.... Semester Pattern ) as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2020) & Direction No. 09/2020(Examination leading to the Degree of B.Tech.(Chem. Tech.) (Food, Pulp & Paper, Oil & Paint and Petrochemcial Tech.) (Four Year Degree Course.... Semester Pattern ) as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2020....)
9Direction No. 10/2020
(Direction No. 10/2020) Designation of the Standing Committee as an Authority, and Procedure at its meetings
10Direction No. 11/2020
Direction No. 11/2020 (National Council for Teachers Education (Recognition norms and procedure) Regulations-2014 & amended by Regulation -2017) and Govt. Resolution No.B.Ed. -4615/प्र. क्र. 208(1)/म. शि.-2, dt. 03.12.2018: Direction -2020
11Extra Ordinary Direction No. 12 of 2020
Extra Ordinary Direction No. 12 of 2020 (Admission of students to all Undergraduate and Post Graduate 3rd and 5th Semester and Final year Degree / Diploma Courses and in all Faculties (Semester/Annual Pattern) in University Teaching Departments, Affiliated and Model Colleges of the University exclusively and only for the Academic Session – 2020-2021 (excluding the Courses to which Govt. makes the admission centrally) Direction – 2020.)
12Direction No. 13 of 2020
Direction No. 13 of 2020 (Criteria for Assessment of Performance of Regular Students of Academic Session 2019-20 in Affiliated/ Model Colleges and University Teaching Departments, admitted for Summer-2020 examinations (Theory/Practical etc.) of Even Semester/All Annual Pattern Years in all courses in all Faculties (Excluding Final Semester/Final Year examinations) for declaration of Result thereof (Exclusively and only for Summer-2020 Examinations), Direction, 2020.)
13विनियम क्रमांक २/२०२०, २७/८/२०२०
विनियम क्रमांक २/२०२० (अशासकीय अनुदानित/कायम विना अनुदानित /विना अनुदानित संलग्नित महाविद्यालय /संस्थेमध्ये पदवी/पदवी अभ्यासक्रमासाठी सैधांतिक / प्रात्यक्षिक अध्यापनांचे कमाकारिता अभ्यांगत /तासिका तत्वारिल नियुक्त्यासम्बंधात विनियम-२०२०
14Extra Ordinary Direction No. 14 of 2020, Dt. 22.9.2020
Extra Ordinary Direction No. 14 of 2020 (Procedures and Norms for grant of Recognition to Private Skills Education Providers and approval to the courses of the Training Centers u/s 112 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 - Direction-2020)
15Extra Ordinary Direction No. 15 of 2020, Dt.22.9.2020
Extra Ordinary Direction No. 15 of 2020 (Norms for Recognition to Empowered Autonomous Skill Development Colleges u/s 113 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 – Direction-2020)
16Extra Ordinary Direction No. 16 of 2020, Dt. 12.10.2020
Extra Ordinary Direction No. 16 of 2020 (Procedure and Norms for grant of Continuation of Affiliation to the Colleges & Continuation of Recognition to the Institutions – Direction-2020)
17Direction No. 17 of 2020, Dt. 15.10.2020
Direction No. 17 of 2020 (Amendment to Direction No. 12/2020, dt. 4th August, 2020 on Admission of students to all Undergraduate Courses and admission to 3rd and 5th Semester / Final year Post Graduate Degree / Diploma Courses Academic Session – 2020-2021.)
18Direction No. 18 of 2020
Direction No. 18 of 2020 (“System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus-Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of examinations mentioned in Appendix-I - i.e. of (1) last Semester/final year students - 2019-20 (with or without backlog) (2) External Students (3) Ex-Students eligible for Summer-2020 examinations (excluding examinations for improvement in Division) Direction-2020.”)
19Direction No. 19 of 2020, Dt. 22.10.2020
Direction No. 19 of 2020 (“To make applicable the Manual of Procedure for Official Purchases : issued by the Industries, Energy and Labour Department of the Government of Maharashtra, Vide Resolution No . भांकस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग-III/उद्योग-४, दि. १ डिसेंबर, २०१६ for purchases Goods and Services by the University with referred to Section 98 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 Direction – 2020”.)
20Extra Ordinary Direction No. 20 of 2020, Dt. 24.10.2020
Extra Ordinary Direction No. 20 of 2020 (“System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus- Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of examinations as per Appendix-I - i.e. of last Semester/final year students under categories mentioned in Para-3, vis-a-vis their backlogs at UG/PG level, eligible for Summer-2020 examinations (excluding examinations for improvement in Division) Direction-2020.”)
21Extra Ordinary Direction No. 24 of 2020, Dt. 9.12.2020
Extra Ordinary Direction No. 24 of 2020 (Exemption from the entrance test for admission to M.Sc.(Biotechnology) for the academic session 2020-2021, Direction – 2020.)
22Extra Ordinary Direction No. 25 of 2020, Dt. 11.12.2020 (Corrected Copy)
Extra Ordinary Direction No. 25 of 2020 (“System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus-Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of remaining Summer-2020 (Theory/Practical) examinations at UG/PG level, of Ex-student and External Students who were not covered in earlier Direction No.13/2020 and 20/2020 eligible for Summer-2020 examinations (excluding examinations for improvement in Division) Direction-2020.”)
23विनियम क्रमांक ३/२०२०, दि. २४.१२. २०२०
विनियम क्रमांक ३/२०२० ( संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठामध्ये वर्ग १ व वर्ग २ मधील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अस्थायी सेवा मासिक परिश्रमिकावर विवक्षित सेवा / कामांसाठी घेण्याबाबतच्या कार्यवाहीचे विनियम, २०२०)
24विनियम क्रमांक ५/२०२०, दि. २४.१२. २०२०
विनियम क्रमांक ५/२०२० (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठास दानदात्यांकडून भुखंड / इमारत स्वरूपात स्वीकारण्याबाबतचे विनियम, २०२०)
25विनियम क्रमांक ४/२०२०, दि. २४.१२.२०२०
विनियम क्रमांक ४/२०२० (सेवानिवृत्त कर्मचारी यांच्या अस्थायी सेवा एकत्रित मानधनावर विद्यापीठातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील कामांसाठी घेण्याबाबतच्या कार्यवाहीचे विनियम -२०२०
26Direction No. 21 of 2020 to 23 of 2020, Dt. 24.10.2020
Direction No. 21 of 2020 ( Examination leading to the Degree of B.E./ B.Text.E. /B.Tech. (Chem.Engg.) (Four Year Degree Course.. Semester Pattern) (C.B.C.S.) in the Faculty of Science & Technology, Direction 2020. Course.. Semester Pattern) (C.B.C.S.) in the Faculty of Science & Technology, Direction 2020.), Direction No. 22 of 2020 (Examination leading to the Degree of B.Tech. (Chem.Tech.) (Food, Pulp & Paper, Oil & Paint and Petrochemical Tech.) (Four Year Degree Course ... Semester Pattern) (C.B.C.S.) in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2020.) and Direction No. 23 of 2020 (Examination leading to the Degree of Bachelor of Architecture (Five Year Degree Course.. Semester Pattern) (C.B.C.S.) in the Faculty of Science & Technology, Direction 2020.)
Year 2019
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1( Extra-Ordinary )Direction No.1/2019
( Extra-Ordinary )Direction No.1/2019 (Procedure for conduct of business at the meetings of the Board of Examinations & Evaluation)
2Regulation No. 1 /2019
Regulation No.1/2019 (Regulation For conferring Kalpana Chawla Young Lady Researcher Award Regulation, 2019)
3(Extra-ordinary) Direction No. 5/2019
(Extra-ordinary) Direction No. 5/2019 (Direction for required undertakings, certificates and supportive evidences to be submitted by proposer/ candidate at the time of filling Nomination Papers for election/nomination/co-option by members during meeting of the Board of Studies)
4(Extra-ordinary) Direction No. 6/2019 to 7/2019
(Extra-ordinary) Direction No. 6/2019 (Extension of dates for admission to the Ph.D. Programme) and Direction No.7/2019(Amendment/s to Ordinance No. 1 of 2016 for award of Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) ,Recognition of Supervisor and Research Center in all Faculties in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D.Degrees) Regulations,2016)
5(Extra-ordinary) Direction No.2/2019 to 3/2019
(Extra-ordinary) Direction No.2/2019 (Procedure for Election of Chairperson of Board of Studies) & Direction No.3/2019 (Procedure for Nomination of one person to be nominated by each Board of Studies on the faculty)
6(Extra-ordinary) Direction No. 4/2019
(Extra-ordinary) Direction No. 4/2019 (Procedure of Co-options on the Board of Studies under various categories (under section 40(2) proviso (a) and under section 40 (2) (d) (ii) and (iii))
7Regulation No. 2 /2019
Regulation No. 2 /2019 (PROVIDING SECURITY ARRANGEMENT ON CONTRACT BASIS IN THE UNIVERSITY CAMPUS REGULATION, 2019)
8(Extra-Ordianry) Direction No. 8/2019
(Extra-Ordianry) Direction No. 8/2019(Revision of Pay Scales of Teachers in Non Agricultural Universities, National Law University, Affiliated Colleges, Government Colleges/Institutes as per 7th Central Pay Commission and UGC Regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measure for the maintenance of standards in Higher Education, 2018 – Direction- 2019)
9Direction No. 9/ 2019
Direction No. 9/ 2019 (Norms for Recognition as Post-Graduate Teachers - Direction 2019)
10Regulation No.3/2019
Regulation No.3/2019 (University Non-Teaching Employees’ Welfare Fund Regulation, 2019)
11विनियम क्रमांक ०४/२०१९
विनियम क्रमांक ०४/२०१९(कौशल्य विकास योजना)
12( Extra-Ordinary) Direction No. 10/2019 to 11/2019
( Extra-Ordinary ) Direction No. 10/2019 (Examination in Environmental Studies leading to Bachelor Degree) & Direction No.11/2019 (Examinations leading to the Certificate/ Diploma/Advanced Diploma/ Degree in various subjects of Bachelor of Vocation (B.Voc.) Degree course in the Faculty of Inter-disciplinary Studies, Direction 2019))
13Direction No. 12/2019
Direction No. 12/2019 (Discontinuation of decentralisation of University Examinations of Various Courses)
14Notification No. 10 & 11 of 2019
Examination in Environmental Studies leading to Bachelor Degree
15Notification No.12 of 2019
Discontinuation of decentralisation of University Examinations of Various Courses.
16Direction No.13 /2019 to 14/2019
Direction No.13 /2019 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 32 /2018 which was in the respect of Facilities, exemption and concession for differently abled and Physically disabled examinee of Sant Gadg Baba Amravati University examinations) & Direction No.14 /2019(Corrigendum No. Misc. 2018/CR56/18/UNI-1, dt. 10th May, 2019 of Higher & Technical Education Department Govt. of Maharashtra on revision of Pay Scales as per 7th Central Pay Commission and minimum qualifications for appointment of Teachers in Non- Agricultural Universities /Colleges – Direction -2019)
17Direction No.15/2019
Direction No.15/2019 (Procedure and Norms for grant of Continuation of Affiliation to the Colleges & Continuation of Recognition to the Institutions – Direction-2019)
18Direction No. 16/2019
Direction No. 16/2019(Reassessment of answerbook/s of examinees without obtaining photocopy/ies of answerbook/s on their demand- Direction -2019)
19Regulation No. 5 / 2019
Regulation No. 5 / 2019(Regulation for appointment of Teaching Associate purely on temporary basis in the University Teaching Departments and Conducted Colleges, 2019)
20Direction No. 18 of 2019 to 21 of 2019
Continuation to the issuance effect of Direction No. 2 of 2019 which is issued in respect of Procedure for Election of Chairperson of Board of Studies, Direction, 2019
21Extra Ordinary Direction No. 17 of 2019
Self – Assessment Proforma - cum – Score Sheets for Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS) for Appointments and Promotions under Career Advancement Scheme of Teachers and other Academic Staff.. (UGC Regulations-2018)
22Regulation No. 6 of 2019
REGULATION NO. 6 OF 2019 SPORTS & PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES
23(Extra-Ordinary) Direction No. 17/2019
(Extra-Ordinary) Direction No. 17/2019(Self – Assessment Proforma - cum – Score Sheets for Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS) for Appointments and Promotions under Career Advancement Scheme of Teachers and other Academic Staff.. (UGC Regulations-2018))
24Direction No.18/2019 to 21/2019
Direction No.18/2019 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 2 of 2019 which is issued in respect of Procedure for Election of Chairperson of Board of Studies, Direction, 2019), Direction No.19 /2019(Continuation to the issuance effect of Direction No. 3 of 2019 which is issued in respect of Procedure for Nomination of one person to be nominated by each Board of Studies on the faculty, Direction, 2019), Direction No. 20 /2019(Continuation to the issuance effect of Direction No. 4 of 2019 which is issued in respect of Procedure of Co-options on the Board of Studies under various categories (under section 40(2) proviso (a) and under section 40 (2) (d) (ii) and (iii), Direction, 2019) & Direction No. 21 /2019(Continuation to the issuance effect of Direction No. 5 of 2019 which is issued in respect of required undertakings, certificates and supportive evidences to be submitted by proposer/ candidate at the time of filling Nomination Papers for election/nomination/co-option by members during meeting of the Board of Studies, Direction, 2019)
25REGULATION NO. 6 OF 2019
REGULATION NO. 6 OF 2019 (SPORTS & PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES)
26Regulation No.7/2019
Regulation No.7/2019 (Modalities for undertaking academic collaboration programmes, research and advisory services with universities, institutions and organization etc. at Local, Regional, State, National and International Level)
27Direction No. 22/2019 to 23/2019
Direction No. 22/2019(Examination leading to the Degree of Master of Philosophy (M.Phil.)) & Direction No. 23/2019 (Conduction of online M.Phil./Ph.D. Entrance Test (MPET) for admission to M.Phil./Ph.D. Programme 2019)
28विनियम क्रमांक ८/ २०१९ ते १०/२०१९
विनियम क्रमांक ८/ २०१९ (विद्यापीठ विद्यार्थी दायित्व निधी योजना - Universtiy Students Responsibility Fund (USR)), विनियम क्रमांक ९/२०१९ (महाविद्यालय विद्यार्थी दायित्व निधी योजना - College Student Responsibility Fund (CSR)) & विनियम क्रमांक १०/२०१९ (संत गाडगे बाब सायकल योजना )
29(Extra-ordinary) Direction No. 24/2019
(Extra-ordinary) Direction No. 24/2019 (Continuation to the issuance effect of Direction No.40 of 2018 which was issued in respect of Examination leading to the Degree of विज्ञान स्नातक अनिमेशन Bachelor of Science (Animation) (Three Year – Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System))
30(Extra-ordinary) Direction No. 25/ 2019
(Extra-ordinary) Direction No. 25/ 2019(Corrigendum to Direction No. 5/2019, dated 1.2.2019 regarding required undertakings, certificates and supportive evidences to be submitted by proposer/ candidate at the time of filling Nomination Papers for election/nomination/co-option by members during meeting of the Board of Studies)
31Regulation No. 11/2019
Regulation No. 11/2019 (Refund of Reserve Fund & Building Fund of the affiliated Colleges / Institutions.-Regulation-2019)
32( Extra-Ordinary ) Direction No. 26/2019
( Extra-Ordinary ) Direction No. 26 /2019(Examination leading to the Degree of B.E. / B.Text. E. /B.Tech.(Chem.Engg.)/B.Tech.(Chem. Tech.) Polymer(Plastic) Tech. (Four Year Degree Course.... Semester Pattern ) as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2019)
33Direction No. 27/2019
Direction No. 27/2019 (Corrigendum to Direction No.40 of 2018 in respect of Examinations leading to the Degree of Bachelor of Science (Animation)( Three Year Degree Course Semester pattern.))
34Ordinance No. 1 of 2019
Recognition of University and College Teachers (Amendment) Ordinance, 2019
35निदेश क्र. २९/२०१९
निदेश क्र. २९/२०१९ (आचार्य पदवी कोर्स वर्क कार्यप्रणाली )
36महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब (सन २०१९ चा एकरूप परिनियम क्रमांक ५)
37Direction No. 30 /2019
Direction No. 30/2019 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 27 of 2017 which was issued in respect of Examination leading to the Degree of (भेषजी स्नातक ) (Bachelor of Pharmacy) (Four Year-Eight Semester Degree Course) (Credit Based Semester System) (CBCS).
38(Extra Ordinary) Direction No. 31/2019
(Extra-Ordinary) Direction No. 31/2019 (Examination leading to the Degree of B.Tech.(Chem.Tech.) (Food, Pulp & Paper, Oil & Paint and Petrochemical Tech.) (Four Year Degree Course... Semester Pattern) as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2019...
39Regulation No. 12/2019
Regulation No. 12/2019 (REGULATION OF BOARD OF STUDENTS' DEVELOPMENT)
40Direction No. 32/2019
Direction No. 32/2019 ( Examinations leading to the Post Graduate Diploma in Computer Science (One Year Course.... Semester Pattern ) as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2019.
41महाराष्ट्र शासन राजपत्र -असाधारण भाग ४ (सन २०१९ चे एकरूप परिनियम क्रमांक १ ते ४
महाराष्ट्र शासन राजपत्र-असाधारण भाग ४ -( सन २०१९ चे एकरूप परिनियम क्र. १ ते ४ )
42Direction No. 33/2019
Direction No. 33/2019 (Corrigendum to Direction No.27 of 2017 and Direction No. 30 of 2019 in respect of Examinations leading to the Degree of Bachelor of Pharmacy (Four Year- Eight Semester Degree Course) (Credit Based Semester System) (CBSS).
43Extra Ordinary Direction No. 34/2019
(Extra Ordinary) Direction No. 34/2019 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 34/2017 which is issued in respect of procedure for prescribing Nomination paper, Notice of withdrawal, Rotation policy of reservation seats, drawing lots etc. in the elections/nominations to the university authorities Direction, 2019.
44(Extra Ordinary) Direction No. 35/2019 to 36/2019
(Extra Ordinary) Direction No. 35/2019 (Amendment in Direction No. 45 of 2010 in respect of Examinations leading to the Degree of Bachelor of Science ( Home Science) ( Three Year Degree Course-Semester Pattern), Direction No. 36/2019 ( Amendment in Direction No.46 of 2010 in respect of Examinations leading to the Degree of Master of Science ( Home Science) ( Two Year Course- Semester Pattern).
45Extra Ordinary Direction No. 37/2019 to 38/2019
(Extra Ordinary) Direction No. 37/2019 (Corrigendum to Direction No. 11 of 2017 in respect of the Schemes of teaching & examination of Semesters III to VIII of B.E. (Electronics &Telecommunication Engg.) as per C.G.S. in the Faculty of Science & Technology.) & Direction No. 38/2019 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 11 of 2019 which was issued in respect of the Examinations leading to the Certificate/ Diploma/Advanced Diploma/ Degree in various subjects of Bachelor of Vocation (B.Voc.) degree Course in the Faculty of Inter-disciplinary Studies, Direction, 2019.)
46विनियम क्रमांक १३/२०१९
विनियम क्रमांक १३/२०१९ (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ परिसरातील मुलां / मुलींचे वसतीगृह व्यवस्थापन विनियम क्रमांक १३/२०१९
47विनियम क्रमांक १४/२०१९
विनियम क्रमांक १४/२०१९ (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ परिसरातील दाजीसाहेब पटवर्धन पदव्युत्तर संशोधन वसतीग्रुह व्यवस्थापन विनियम क्रमांक १४/२०१९)
48विनियम क्रमांक १५/२०१९
विनियम क्रमांक १५/२०१९ (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठातील अथितीगृहातील कक्ष आरक्षण व भाड़े विनियम क्रमांक १५/२०१९ )
49विनियम क्रमांक १६/२०१९
विनियम क्रमांक १६/२०१९ ( पदव्युत्तर गृहविदन्यान शैक्षनिक विभागांतार्गत असलेल्या दृकश्राव्य प्रयोगशाला (A.V.Laboratory) व दृकश्राव्य सभागृह (Seminar Hall) विद्यापीठ विभागांना शैक्षनिक कार्यक्रमाकरीता उपलब्ध करुण देण्यासंदर्भातील विनियम क्र.१६/२०१९
50Regulation No. 17/2019
Regulation No. 17/2019 (Procedure of Grievances Committee)
51Direction No. 39/2019
Direction No. 39/2019 (Amendment to the Direction No.15/2019 issued regarding Procedure and Norms for grant of Continuation of Affiliation to the Colleges & Continuation of Recognition to the Institutions –Direction-2019
52Direction No. 40/2019 to 46/2019
Direction No. 40/2019 (Operation of Endowment Fund for awarding "श्री लक्ष्मणराव उंदराजी पर्वतकर सुवर्णपदक"), Direction 41/2019 ( Operation of Endowment Fund for awarding "स्व.रमेश दत्तात्रय कालमेघ सुवर्णपदक"), Direction No. 42/2019 (Operation of Endowment Fund for awarding " पुष्पाबाई कमलकिशोर अग्रवाल सुवर्णपदक "), Direction No. 43/2019 ( Operation of Endowment Fund for awarding "स्व.प्राचार्य कृष्णकुमार मारोतराव वाघ सुवर्णपदक"), Direction No. 44/2019 (Operation of Endowment Fund for awarding "स्व. प्राचार्य बाबुराव देवराव हिवसे स्मृती सुवर्णपदक "), Direction No. 45/2019 (Operation of Endowment Fund for awarding "स्व. मथुराबाई बाबुराव हिवसे स्मृती सुवर्णपदक "), Direction No. 46/2019 (Operation of Endowment Fund for awarding "स्व. डा. गणेश नानू वानखेड़े सुवर्णपदक ")
53Extra-Ordinary Direction No. 47/2019 & 48/2019
(Extra-Ordinary) Direction No. 47/2019 (Fixation of Tuition Fees, Other Fees & charges in General (other than Different fees/charges) through Fee Fixation Committee, for various courses/ programmes at Under-graduate / Post – graduate level, (excluding professional courses) for Aided and Unaided affiliated Colleges /Institutions, Norms therefor.) & Direction No. 48/2019 (Determination of Different Fees and charges by Fee Fixation Committee for the specific course / programme (excluding professional courses) claimed by the aided and unaided affiliated colleges /Institutions, Norms therefor.)
54Direction No. 49/2019
Direction No. 49/2019 (Amendment/s to Ordinance No. 1 of 2016 for award of Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) ,Recognition of Supervisor and Research Center in all Faculties in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D.Degrees) Regulations,2016.)
55Extra Ordinary Direction No. 50/2019
(Extra Ordinary) Direction No. 50/2019 (Revision of Pay Scales, Minimum Qualifications for the appointment, Terms and Conditions of Teachers and other academic staff such as Library and equivalent cadres in Degree Level Technical Education as per AICTE Scheme (7thPay Commission) for Universities, affiliated Colleges /Institutions conducting Professional Degree Courses such as Engineering and Technology, Pharmacy, Architecture, Hotel Management and Catering Technology etc. under the purview of A.I.C.T.E., Direction -2019)
56(Extra-Ordinary) Direction No. 51 /2019 to 52/2019
(Extra-Ordinary) Direction No. 51 /2019 (Academical Costumes, Direction, 2019) & Direction No. 52 /2019 (Amendment of Original Statute No. 68 for Bequests, Donations, Endowments & Transfers)
57महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार व भाग आठ क्रमांक २४,५७,७९, व २७२
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार व भाग आठ क्रमांक २४,५७,७९, व २७२
58Direction No. 53/2019
Direction No. 53/2019 (Scheme of examinations leading to the degree of Master of Philosophy (M.Phil.) (One year full time degree course) (Semester Pattern) Direction,2019)
59Direction No. 54/2019
Direction No. 54/2019 (“Examination leading to the course work for Ph.D. degree”)
60Extra Ordinary Direction No. 28/2019
Extra Ordinary Direction No. 28/2019 (Examinations leading to the Degree of Master in Computer Application (Three Year Degree Course.... Semester Pattern ) as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2019.)
61Direction No. 28 of 2019, Dt. 31.8.2019
Direction No. 28 of 2019 (Examinations leading to the Degree of Master in Computer Application (Three Year Degree Course.... Semester Pattern ) as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2019.)
Year 2018
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Direction No. 1 of 2018
Continuation to the issuance effect of Direction No. 16 of 2010 along with directions 37 of 2011, 1 of 2012, 5 of 2015 and 7 of 2017 which were issued in respect of Examinations leading to the Degree of Ê´ÉYÉÉxÉ ºxÉÉiÉEò (Bachelor of Science) (Three Year Degree Course-Semester Pattern), Direction, 2018
2Direction No.10/2018 to 12/2018
Direction No.10/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 20 of 2017 which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of समाजकार्य स्नातक (Bachelor of Social Work) (Three Year – Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2018, Direction No.11/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 21 of 2017 which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of वाङमय स्नातक समाजकार्य (Bachelor of Arts – Social Work) (Three Year – Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System) & Direction No.12/2018 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 22 of 2017 which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of Master of Social Work समाजकार्य पारंगत (Two Years – Four Semester Course) (Credit & Grade System) )
3Direction No. 04/2018 to 06/2018
Direction No. 04/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 9 of 2017 along with direction 29 of 2017 which were issued in respect of Examinations leading to the Degree of वाङमय स्नातक Bachelor of Arts (including Fine Art) (Three Year Degree Course-Semester Pattern), Direction, 2018, Direction No. 05/2018 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 10 of 2017 along with direction 29 of 2017 which were issued in respect of Examinations leading to the Degree of समाजकार्य पारंगत Master of Arts (Two Years Degree Course-Semester Pattern), Direction, 2018 & Direction No.06/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 19 of 2017 along with direction 39 of 2017 which were issued in respect of Examinations leading to the Degree of प्रादशिर्क कला Bachelor of Performing Arts (Three Years Degree Course-Semester Pattern), Direction, 2018.
4Direction No. 07/2018 to 09/2018
Direction No. 07/2018 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 15 of 2017 which is issued in respect of Constitution of faculties in the University as prescribed by the Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2018), Direction No. 08/2018 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 16 of 2017 which is issued in respect of List of Subjects comprised in each Faculty constituted by the provision of Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2018) & Direction No. 09/2018 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 17 of 2017 which is issued in respect of Assigning of various Boards of Studies to the Faculties constituted under the provisions of Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2018)
5Direction No. 03/2018
Direction No. 03/2018(Corrigendum to the Direction No. 32/2017, dated 03-08- 2017 prescribing Norms for Recognition as Post- Graduate Teachers.)
6Direction No.13/2018 to 15/2018
Direction No.13/2018 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 12 of 2017 along with Direction No. 29 of 2017 which were issued in respect of Examinations leading to the Degree of Bachelor of Commerce (वाणिज्य स्नातक)(Three Years - Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System), Direction 2018, Direction No.14/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 13 of 2017 along with the direction No. 29 of 2017 which were issued in respect of Examinations leading to the Degree of Bachelor of Business Administration (व्यवसाय प्रशासन स्नातक)(Three Years - Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System), Direction 2018 and Direction No. 15/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 14 of 2017 which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of Master of Commerce (वाणिज्य पारंगत)(Two Year - Four Semester Degree Course) (Credit & Grade System), Direction 2018.)
7Direction No.16/2018
Direction No.16/2018 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 31 of 2011 along with direction Nos. 31 of 2012, 3 of 2013, and 11 of 2017 which are issued in respect of the schemes of teaching & examination of Semesters III to VIII/X of various branches as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2018.)
8(Extra-Ordinary) Direction No. 17/2018
Extra-OrdinaryDirection No. 17/2018(Norms for Recognition as Post-Graduate Teachers)
9Direction No. 18/2018
Direction No. 18/2018 (Academical Costumes, Direction, 2018)
10Direction No.19/2018
Direction No.19/2018 (Corrigendum to Direction No. 10 of 2017 regarding Examinations leading to the Degree of वाड्:मय पारंगत (Master of Arts) (Two Years – Four Semesters Degree Course) (Credit & Grade System))
11Direction No.20/2018 to 23/2018
Direction No.20/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 23 of 2017, which was issued in respect of Examinations leading to the Post Graduate Diploma (पदव्युत्तर पदविका) in Yoga Therapy (One Year) course), Direction No.21/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 24 of 2017, which was issued in respect of Examinations leading to the Post Graduate Diploma (पदव्युत्तर पदविका) in English Communication Skills (One Year) course, Direction No.22 / 2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 25 of 2017, which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाड:मय पारंगत) in Counseling & Psychotherapy ( Two years degree) course, and Post Graduate Diploma (One Year ) (एक वर्षीय पदव्युत्तर पदविका) in Counseling & Psychotherapy course & Direction No. 23/2018 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 26 of 2017, which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाड:मय पारंगत) in Lifelong Learning & & Extension (Two years degree) course
12(Extra Ordinary) Direction No.24/2018
(Extra Ordinary) Direction No.24/2018 (Decentralization of University Examinations of Various Courses in all Faculties Excluding P.G. Examinations)
13Direction No.25/2018
Direction No.25/2018 (Corrigendum to Direction No 41 of 2017, regarding Examinations leading to the Certificate Courses in-Retail Sales Associate, Cashier, Food and Beverage Service, Housekeeping, Desk Top Publishing, Tally, Textile Quality Inspection, Textile Weaving, Textile Spinning, Chemical Processing, and Soil Testing)
14विनियम क्रमांक १/२०१८ ते विनियम क्रमांक २/२०१८
विनियम क्रमांक १/२०१८(विद्यापीठाच्या सेवेतुन सेवानिवृत्त होणार्या कर्मचार्यांचा कर्तव्यपुर्ती सोहळा आयोजित करण्याच्या कार्यपद्धतीचे विनियम-२०१८) व विनियम क्रमांक २/२०१८(विद्यापीठ शिक्षक व शिक्षकेतर अधिकारी कर्मचार्यांना घरबांधणी अग्रीम मंजूर करण्याबाबतचे विनियम)
15Direction No.26/2018 to 29/2018
Direction No.26/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 36 of 2017 which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of ग्रंथालय व माहितीशास्त्र स्नातक (Bachelor of Library and Information Science) (Semester & Credit Grade System), Direction No. 27/2018 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 37 of 2017 which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of ग्रंथालय व माहितीशास्त्र पारंगत (Master of Library and Information Science) (Semester & Credit Grade System), Direction No. 28/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 30 of 2017 which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of B.A. (Journalism and Mass Communication) (Three Years Course … Semester & Credit Grade System) & Direction No.29/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 31 of 2017 which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of M.A. (Journalism and Mass Communication) (Two Years Course … Semester & Credit Grade System)
16विनियम क्रमांक ३/२०१८
विनियम क्रमांक ३/२०१८(विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयाचे प्राचार्य / संचालक / शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना उत्कृष्ट सेवा गौरव पुरस्कार आणि संलग्नित महाविद्यालय स्वायत्त संस्था यांना नाविन्यपुर्ण उपक्रमाबद्दल गौरव पुरस्कार प्रदान करण्याबाबतचे विनियम, २०१८)
17Direction No. 30/2018
Direction No. 30/2018(Procedure for conduct of business at the meetings of the Board of Examinations & Evaluation)
18Direction No. 31 /2018
Direction No. 31 /2018 (Examination leading to the Post Graduate Diploma in Performing Folk Arts (One Year) course in the Faculty of Inter-Disciplinory Studies)
19Direction No. 32/2018 to 33/2018
Direction No. 32/2018(Facilities, exemption and concession for differently abled and Physically disabled examinee of Sant Gadge Baba Amravati University examinations) & Direction No. 33/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 33 of 2017 dated-3.8.2017 which is issued in respect of Prescribing the Revised Examination fees and all its related fees, Direction 2018)
20Direction No. 34/2018
Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाड्:मय पारंगत) in Counselling and Psychotherapy Semester - IIIrd & IVth (Semester pattern– Credit & Grade system) course .
21DIRECTION No. : 35/2018
Eligibility Criteria for Admission to M.A. Semester-I (Philosophy) …. Corrigendum to DirectionNo. 10 of 2017 (regarding leading to the Degree of वाड्:मय पारंगत (Master of Arts) (Two Years – Four Semesters Degree Course) (Credit & Grade System).
22विनियम क्र. ४/२०१८
"पर्यावरण पुरस्कार प्रदान करण्यासंबंधीचे विनियम - २०१८"
23Regulation No.5/2018
Regulation No.5/2018 (Depreciation Reserve Fund Regulation, 2018)
24Direction No. 36/2018
Direction No. 36/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 17/2018 regarding Norms for Recognition as Post-Graduate Teachers Direction, 2018.)
25Direction No. 37/2018
Direction No. 37/2018 (Corrigendum to Direction No. 31 of 2011 in respect of the Schemes of teaching & examination of III to VIII/X Semesters as per C.G.S. of various branches in the Faculty of Science & Technology)
26विनियम क्र. ६/२०१८
विनियम क्र. ६/२०१८(संत गाडगे बाबा विद्यापीठाअंतर्गत असलेल्या विविध अध्यासनाच्या व अभ्यास केंद्राच्या प्रशासकीय कार्यपद्धती संदर्भातील विनियम, २०१८)
27महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार
28Direction No. 39/2018
Direction No. 39/2018 (Amendment to Direction no. 12 of 2017 regarding implementation of Bachelor of Commerce (Accounting and Finance))
29Direction No.38/2018
Direction No.38/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 24/2018 ; which was issued in the respect of Decentralization of University Examinations of Various Courses in all Faculties Excluding P.G. Examinations)
30Direction No. 40/2018
Direction No. 40/2018(Examinations leading to the Degree of विज्ञान स्नातक अनिमेशन Bachelor of Science (Animation) (Three year Degree course-Semester Pattern)
31महाराष्ट्र शासन राजपत्र
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
32(Extra Ordinary)Direction No. 41/2018
(Extra Ordinary) Direction No. 41/2018 (Academical Costumes, Direction, 2018)
33Direction No. 42/2018
Direction No. 42/2018 (Rules of procedure for conduct of business at the meetings of authorities/committees of the university)
34(Extra - Ordinary) Direction No.43/2018
(Extra - Ordinary) Direction No.43/2018 (Continuation to the issuance effect of direction No. 32/2018 which was in the respect of Facilities, exemption and concession for differently abled and Physically disabled examinee of Sant Gadge Baba Amravati University examinations)
Year 2017
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Direction No. 01/2017 to 03/2017
Direction No. 01/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding श्रीमान रामसिंह जगतसिंह शेखावत सुवर्णपदक) Direction No. 2/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding श्रीमती जतनबाई रामसिंह शेखावत सुवर्णपदक ) Direction No. 3/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding श्रीमान लालसिंह रामसिंह शेखावत सुवर्णपदक)
2Direction No. 01/2017 to 03/2017
Direction No. 01/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding श्रीमान रामसिंह जगतसिंह शेखावत सुवर्णपदक) Direction No. 2/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding श्रीमती जतनबाई रामसिंह शेखावत सुवर्णपदक ) Direction No. 3/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding श्रीमान लालसिंह रामसिंह शेखावत सुवर्णपदक)
3Rule No. 1/2017
Rule No.1 of 2017(Rules for conducting Online Ph.D. Entrance Test (PET) for Registration of Degree of Doctor of Philosophy, 2017)
4Direction No. 4/2017 Direction No. 4/2017
Direction No. 4/2017(Operation of Endowment Fund for awarding श्री त्र्यंबक गणपतराव कावलकर सुवर्णपदक)
5Regulation No.1 /2017 to 8/2017
Regulation No. 1/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक Regulation, 2017) Regulation No. 2/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक Regulation, 2017) Regulation No. 3/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक Regulation, 2017) Regulation No. 4/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक Regulation, 2017) Regulation No. 5/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक Regulation, 2017) Regulation No. 6/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक Regulation, 2017) Regulation No. 7/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक Regulation, 2017) Regulation No. 8 of 2017(Operation of endowment fund for awarding Late Mukund Narhari Kale Memorial Research Scholarship (Amendment) Regulation, 2017)
6महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना
7Direction No. 5/2017
Direction regarding procedure to be a Registered Graduate
8Extra Ordinary Direction No.6/2017
Extra Ordinary Direction No.6/2017
9Direction No. 7/2017
Direction No. 7/2017
10Direction No. 8/2017
Direction No. 8/2017
11Extra Ordinary Direction No. 9/2017 & 10/2017
Extra Ordinary Direction No.9/2017 & 10/2017
12Direction No. 11/2017
Direction No.11/2017(Corrigendum to Direction Nos. 31 of 2011, 31 of 2012 & 3 of 2013 in respect of the Schemes of teaching & examination of III to VIII/X Semesters as per C.G.S. of various branches in the Faculty of Science & Technology.)
13Direction No. 12/2017 to 14/2017
Direction No.12/2017 to 14/2017
14Extra-Ordinary Direction No. 15/2017 To 17/2017
Extra-Ordinary Direction No.15/2017 to 17/2017
15Extra-Ordinary Direction No. 18/2017
Extra-Ordinary Direction No.18
16Direction No. 19/2017
Direction No.19
17Direction No. 20/2017 to 22/2017
Direction No.20 to 22/2017
18Direction No. 23/2017
Direction No.23
19Direction No. 24/2017
Direction No.24
20Direction No. 25/2017
Direction No.25/2017
21Direction No. 26/2017
Direction No.26/2017
22Direction No. 27/2017 to 28/2017
Direction No.27/2017 to 28/2017
23Direction No. 29/2017
Direction No. 29/2017(Corrigendum to Direction Nos. 9, 10, 12 & 13 of 2017 regarding implementation of Semester and Credit Grade System.)
24Direction No. 30/2017
Degree of B.A. (Journalism and Mass Communication) (Three Years Course ….Semester & Credit Grade System))
25Direction No. 31/2017
Direction No. 31/2017(Examinations leading to the Degree of M.A. (Journalism and Mass Communication) (Two Years Course ….Semester & Credit Grade System).
26Direction No. 32/2017
Direction No. 32/2017(Norms for Recognition as Post-Graduate Teachers)
27Direction No. 33/2017
Direction No. 33/2017 (Prescribing the Revised Examination fees and all its related fees)
28Direction No. 34/2017
Direction No. 34/2017 (Procedure for prescribing Nomination Paper, Notice of Withdrawal, Rotation Policy of Reservation seats, drawing lots etc. in the elections/ nominations to the university authorities Direction, 2017)
29Direction No. 35/2017
Direction no. 35/2017 (Self Assessment Proformas cum Score Sheets for Academic Performance Indicators (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS) for Appointments and Promotions under Career Advancement Scheme of Teachers)
30Direction No. 36/2017 to 37/2017
(Extra Ordinary) Direction No. 36/2017(Examinations leading to the Degree of ग्रंथालय व माहितीशास्त्र स्नातक (Bachelor of Library and information Science) Direction No. 36/2017 (Examinations leading to the Degree of ग्रंथालय व माहितीशास्त्र पारंगत (Master of Library and information Science)
31Direction No. 38/2017 to 39/2017
Direction No. 38/2017 (Council of Architecture-Minimum Standards of Architectural Education, 2008) Direction No. 39/2017(Corrigendum to Direction No.19 of 2017 in respect of examination leading to the Degree of Bachelor of Performing Arts (Three Years – Six Semester Degree Course) (Semester and Credit Grade System.)
32Direction No. 40/2017
Direction No. 40/2017 (Decentralization of University Examinations of Various Courses in all Faculties Excluding P.G. Courses)
33Direction No. 41/2017
Direction No. 41/2017 (Examinations leading to the Certificate Courses in -Retail Sales Associate, Cashier, Food and Beverage Service, Housekeeping, Desk Top Publishing, Tally, Textile Quality Inspection, Textile Weaving, Textile Spinning, Chemical Processing, and Soil Testing, Direction 2017)
34(Extra-Ordinary) Direction No. 42/2017
Direction No.42/2017(Norms and Procedure to be followed while nominating members on authorities, and committees by the Vice-Chancellor under the Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2017)
35ERRATA
ERRATA (Corrections in the Appendix- 5 and Appendix-6 appended with Ordinance No.1 of 2016 published in Gazette Part-I on 10.11.2016)
Year 2016
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Direction No. 01 to 07 of 2016
Direction No. 01 to 07 of 2016 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वांतत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक)
2Direction No. 08/2016
Direction No.08/2016 (Examination Leading to the Degree of शारिरीक शिक्षण पारंगत (Master of Physical Education) (M.P.Ed.) (Semester Pattern) (Two Years Course), Direction 2016)
3Direction No. 09 of 2016 & Direction No. 10 of 2016
Direction No.09/2016 (Corrigendum to Direction No. 5/2016) & Direction No. 10/2016 (Corrigendum to Direction No. 6/2016)
4Direction No. 11 of 2016
Direction No. 11/2016 (Enhancement in the ratio of promotion quota of Class-IV cadre from 25% to 50% of total sanctioned posts in Class-III cadre
5Direction No. 12 of 2016
Direction No.12/2016 (Corrigendum to Direction Nos. 31 of 2011, 31 of 2012 and 3 of 2013 in respect of the schemes of teaching
6Rule No. 1 of 2016 & महाराष्ट्र शासन राजपत्र
Rule No. 1/2016 (Providing Security Arrangement on Contract Basis in the University Campus (Amendment) Rule, 2016)
7Rule No. 2 of 2016
Rule No. 2 of 2016 (Rules for conducting Online Ph.D. Entrance Test (PET) for Registration of Degree of Doctor of Philosophy, 2016)
8Direction No. 13 to 16 of 2016 & Rule No.3 to 4 of 2016
Direction No.13/2016(Change in eligibility criteria for Post Graduate Diploma in Watershed Technology & Management, Direction, 2016) Direction No.14/2016 (Examinations leading to the Diploma /Advanced Diploma / Degree in various subjects of Bachelor of Vocation (B.Voc.) Degree course under various Faculties in the University) Direction No.15/2016 (Corrigendum to Direction Nos. 16, 17 and 18 of 2015 in respect of Examinations Leading to the Degree of B.Ed., B.Ed. Special Education (H.I.) and M.Ed.(Semester Pattern) Course in the Faculty of Education) Rule No.03/2016(पर्यावरण पुरस्कार प्रदान करण्यासंबंधीचे नियम) Rule No.04/2016 (विद्यापीठ स्थायी कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी अग्रीम व त्याची परतफेड बाबतचे नियम) Direction No.16/2016(Corrigendum to Direction Nos. 16, 17 and 18 of 2015 in respect of Examinations Leading to the Degree of B.Ed., M.Ed. and B.Ed. (H.I.) (Semester Pattern) Course in the Faculty of Education
9Direction No. 17 to 18 of 2016
Direction No.17/2016 (Corrigendum to Direction No. 22/2012 and 23 /2012 in respect of change in nomenclature of“Bachelor of Physical Education (B.P.E., Three Years Course) (Semester Pattern)”as “Bachelor of Physical Education & Sports,(B.P.E.S.) (बैचलर ऑफ फिजीकल एज्युकेशन एन्ड स्पोर्ट्स) (3 Years Degree course) (Semester Pattern)” Direction No.18/2016(Corrigendum to Directions No. 12 of 2015 and No. 14 of 2016 in respect of Examinations leading to the Diploma/Advanced Diploma/ Degree in various subjects of Bachelor of Vocation (B.Voc.) Degree course under various Faculties in the University)
10Direction No. 19 to 21 of 2016
Direction No.19/2016(Corrigendum to Direction Nos. 30/2010, 31/2011 & 31/2012 regarding changes in the schemes of teaching & examination of Semesters I ,II, IV,V & VII of B.Tech.(Chem. (Tech.) (Food,Pulp & Paper, Oil & Paint and Petrochemical Tech.)) Direction No.20/2016 (Corrigendum to Direction Nos. 31/2011 & 31/2012 regarding the Schemes of teaching & examination of Semesters V& VI all branches in the Faculty of Engineering & Technology) Direction No.21/2016 (Corrigendum to Direction No. 31 of 2010 in respect of the Examinations leading to the Degree of अभियांत्रिकी पारंगत (Master of Engineering) (Full Time)तंत्रशास्त्र पारंगत (Master of Technology) (Semester Pattern . . . Credit Grade System
11महाराष्ट्र शासन राजपत्र
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
12Ordinance No.1 of 2016
Ordinance No.1 of 2016 (An Ordinance for Award of Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) (आचार्य पदवी), Recognition of Supervisor and Research Center in all Faculties in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil. / Ph.D. Degrees) Regulations 2016
13Ordinance No.2 of 2016
Ordinance No.2 of 2016(Examinations leading to the Degree of Master of Science in Applied Electronics ( Two Year Course ....Semester Pattern))
14Rule No. 5 of 2016
नियम क्र. 5/2016 ( विद्यापीठ शिक्षक व शिक्षकेतर अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी अग्रीम मंजूर करण्याबाबतचे नियम)
15Direction No. 22 of 2016
Direction 22 of 2016 (Direction amending main Ordinance No. 16/2007 of providing photocopy of answerbooks, redressal mechanism and Direction NO. 66/2010 for re-assessment without obtaining photocopy of answerbooks Direction-2016 read with Direction No. 24/2015)
16Direction No. 23 of 2016
Direction 23 of 2016 (Scheme of Teaching and Examination for Ph.D. Course Work)
Year 2015
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Direction No. 1 of 2015
2Regulation No. 1 of 2015 & Regulation No. 2 of 2015
3Regulation No. 3 of 2015
4Regulation No. 4 of 2015 & Regulation No. 5 of 2015
5Ordinance No. 1 of 2015 to Ordinance No. 8 of 2015
6Ordinance No. 9 of 2015 to Ordinance No. 15 of 2015
7Ordinance No. 16 of 2015 to Ordinance No. 18 of 2015
8Ordinance No. 19 of 2015 (Procedure for recognition of Suprevisor, Research Centre & Award of Ph.D. Degree)
9Direction No.2 of 2015
10Rule No. 1 of 2015
11Direction No. 3 of 2015
12Government-Gaztte & Direction No. 4 of 2015
13Direction No. 5 of 2015 to Direction No. 10 of 2015
14Direction No. 11 of 2015
15Rule No. 3 of 2015
16Direction No. 12 of 2015
17Government Rajpatra
18Direction No.13 of 2015 to Direction No. 14 of 2015 & Statute No. 1 of 2015
19Direction No. 15/2015
20Ordinance No. 20 of 2015
21Ordinance No. 21 of 2015 to Ordinance No. 23 of 2015
22Ordinance No. 24 of 2015
23Direction No. 16 of 2015 to Direction No. 18 of 2015
24Regulation No. 6 of 2015 to Regulation No 7 of 2015
25Rule No. 4 of 2015 to Rule No. 5 of 2015
26Direction No. 19 of 2015
27Direction No. 20 of 2015
28Direction No. 21 of 2015
29Direction No. 22 of 2015 to Direction No. 23 of 2015
30Direction No. 24 of 2015 (Amendment in Ordinance No 16 of 2007 and in Direction no 66 of 2010)