Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "B++" CGPA(2.96) Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

Gazette Part 1

Year २०२३
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1असाधारण विनियम क्रमांक ०१/२०२३, दि. २४/०२/२०२३
असाधारण विनियम क्रमांक ०१/२०२३ ( विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयाचे प्राचार्य / संचालक / शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना उत्कृष्ट सेवा गौरव पुरस्कार आणि संलग्नित महाविद्यालय / स्वायत्त संस्था यांना नाविन्यपुर्ण उपक्रमाबद्दल गौरव पुरस्कार प्रदान करण्याबाबतचे विनियम,२०२३)
2विनियम क्रमांक ०३/२०२३, दि. ११ मे, २०२३
विनियम क्रमांक ०३/२०२३ ( संत गाडगे बाबा कमवा आणि शिका या योजनेचे सुधारित विनियम )
3महाराष्ट्र शासन राजपत्र (सन २०२२-२३ चे एकरूप परिनियम)
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (सन २०२२-२३ चे एकरूप परिनियम)
4विनियम क्रमांक ०५/२०२३, दि. २५/०५/२०२३
विनियम क्रमांक ०५/२०२३ ( संगणक / लॅपटॉप /तत्सम साहित्य खरेदीकरीता अग्रीम मंजूर करण्याकरिता विनियम, २०२३)
5महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - ४, दि. ०६/०७/२०२३
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - ४ ( असाधारण भाग क्रमांक २१२,२११ व २१०)
6महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. ११/०५/२०२३
(सन २०२२ चे एकरूप परिनियम क्रमांक - १)
Year २०२२
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण भाग चार व आठ-क्रमांक -१२), दि. १०/०३/२०२२
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण भाग चार व आठ-क्रमांक -१२)
2परिपत्रक क्रमांक १/२०२२, दि. ०४/०४/२०२२
परिपत्रक क्रमांक १/२०२२ ( विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अराजपत्रित अधिकारी समजण्याबाबत.. )
3निदेश क्रमांक २९/२०२२, दि. २०/४/२०२२
निदेश क्रमांक २९/२०२२ (विद्यापीठ मालकीची निवासस्थान कर्मचाऱ्यांना पुरविण्याबाबत .)
4निदेश क्रमांक २९/२०२२दि. २०/४/२०२२
निदेश क्रमांक २९/२०२२ ( विद्यापीठ मालकीची निवासस्थान कर्मचाऱ्यांना पुरविण्याबाबत)
5निदेश क्रमांक ३१/२०२२, दि. ५ मे, २०२२
निदेश क्रमांक ३१/२०२२ (सेवानिवृत्त कर्मचारी यांच्या अस्थायी सेवा एकत्रित मानधनावर विद्यापीठातील वर्ग - ३ व वर्ग - ४ संवर्गातील कामासाठी घेण्याबाबतच्या कार्यवाहीचा निदेश, २०२२)
6विनियम क्रमांक १/२०२२, दि. ९.६. २०२२
विनियम क्रमांक १/२०२२ ( शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ पासून उत्कृष्ठ खेळाडू ( पुरुष व महिला ) यांची निवड करण्यासाठी नविन विनियम )
7महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दि. २३.६.२०२२
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण भाग चार व आठ) क्रमांक- ३६ व ५२)
8विनियम क्रमांक ०४/२०२२, दि. ०३/११/२०२२
विनियम क्रमांक ०४/२०२२ (विद्यापीठ नियमित शिक्षक व शिक्षकेत्तर अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना गंभीर आजाराच्या उपचारांसाठी वैद्यकीय अग्रीम व त्याची परतफेड बाबतचे विनियम. )
9विनियम क्रमांक २१/२०२२, दि. ०१/१२/२०२२
विनियम क्रमांक २१/२०२२ विनियम क्रमांक २१/२०२२ (" संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचा बृहत आराखडा मधील 'ई-सेल' E-Cell च्या बाळकटीकरणाकरिता करावयाची उपाययोजना व पद्धतीची निश्चिती व विध्यार्थी विकास विभागाशी संबंधित असणाऱ्या सर्व बाबीचा आणि राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमाच्या महाविद्यालयाकडून एकत्रित वार्षिक अहवाल मागविण्यासंदर्भात करावयाची पद्धतीची निश्चिती ")
Year २०२१
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण) भाग ८ व ४, क्रमांक १०३ व ५७, दि. २१.६ .२०२१
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण) भाग ८ व ४, क्रमांक १०३ (महाराष्ट्र विधान मंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम आणि विधी व न्याय विभागाकडून आलेली विधेयके (इंग्रजी अनुवाद ) व ५७, (महाराष्ट्र विधान मंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम)
2विनियम क्रमांक ८/२०२१, दि. २/१२/२०२१
विनियम क्रमांक ८/२०२१ ( विद्यापीठ रुग्णवाहिका (Ambulance) रुग्णसेवेकरीता वापराबाबतचे विनियम, २०२१)
3महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार व आठ (क्र. १८,३५,२५) दि. २/१२/२०२१
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार व आठ (क्र. १८,३५,२५)
4विनियम क्रमांक ९/२०२१, दि. ९/१२/२०२१
विनियम क्रमांक ९/२०२१ ( विद्यापीठामार्फत विद्यापीठ शैक्षणिक विभागात आयोजित करावयाचे उपक्रम विद्यापीठ शैक्षणिक विभाग आणि संलग्नित महाविद्यालय, मॉडेल डिग्री कॉलेज यांच्या सहयोगाने आयोजित करावयाचे कार्यक्रमाबाबतचा विनियम २०२१) )
5विनीयम क्रमांक १०/२०२१, दि. १६ डिसेंबर, २०२१
विनीयम क्रमांक १०/२०२१ (अशासकीय अनुदानित व विना अनुदानित संलग्नित महाविद्यालय / संस्थांमध्ये शिक्षकांची (ग्रंथपाल शारिरीक शिक्षण व AICTE अभ्यासक्रम वगळून ) सहयोगी प्राध्यापक (स्तर - १३ A) वरून प्राध्यापक (स्तर १४ वरील स्थाननिच्छीती ) च्या अनुषंगाने पदोन्नतीला मान्यता देण्याबाबतची कार्यपद्धती)
Year 2023
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Direction No. 01 of 2023, Dt. 05/01/2023
Direction No. 01 of 2023 (Norms and Procedure to be followed while nominating members on authorities, and committees by the Vice-Chancellor under the Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2023)
2Direction No. 02 of 2023 to 03 to 2023, Dt. 05/01/2023
Direction No. 02 of 2023 (Operation of Endowment Fund for awarding स्व. सौ. देवकीबाई देवमनराव कतोरे सुवर्णपदक ) and Direction No. 03 of 2023 (Operation of Endowment Fund for awarding प्रा. डॉ. सि. बी. मेश्राम स्मृतिप्रीत्यर्थ सुवर्णपदक )
3Direction No. 04 of 2023, Dt. 12/01/2023
Direction No. 04 of 2023 (Amendment to Direction No. 06/2022 w.r. to Government Resolution dt 28 Oct, 2022 on revision of Pay Scales as per 7th Central Pay Commission and UGC Regulation on minimum qualifications for appointment of Teachers & other staff in Social Welfare Colleges – Direction 2023 )
4Direction No. 05 of 2023, Dt. 12/01/2023
Direction No. 05 of