Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "A" Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

News & Announcements

परिक्षा केंद्रावर परिक्षांचे संचालन करतेवेळी येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याकरीता कामाचे स्वरुप तपासूनच संबंधितांना संपर्क करण्याबाबत...

उन्हाळी २०२० महाविद्यालय स्तरावर होणार्या परिक्षासंदर्भात बहि:शाल विद्यार्थ्यांसाठी सूचना

उन्हाळी २०२० महाविद्यालय स्तरावार होणार्या परिक्षां संदर्भात बहि:शाल विद्यार्थ्यांचे परीक्षेबाबत

विद्यार्थ्यांना परिक्षासंबंधित उद्भवलेल्या समस्या व्हाट्सअपद्वारे सादर करण्याबाबत...

विद्यार्थ्यांना परिक्षासंबंधित उद्भवलेल्या समस्या व्हाट्सअपद्वारे सादर करण्याबाबत...

विद्यार्थ्यांना करावयाचे असलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे आवेदन अर्जाबाबत...