Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "B++" CGPA(2.96) Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

News & Announcements

FEE SCHEDULE FOR EACH EXAMINATION 2022-23

शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ करीता सर्व अभ्यासक्रमाला नियमित माजी विद्यार्थ्यांचे उन्हाळी - २०२२ मधील सर्व अभ्यासक्रम परिक्षांचे परिक्षा आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करण्याबाबत. दि. 16.05.2022

उन्हाळी २०२२ मधील परिक्षा संचालनाची कार्यपद्धती (फक्त उन्हाळी २०२२ परिक्षेकरीता) दि. १६.०५.२०२२

परिक्षा केंद्रावर परिक्षांचे संचालन करतेवेळी येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याकरीता कामाचे स्वरुप तपासूनच संबंधितांना संपर्क करण्याबाबत...

विद्यार्थ्यांना परिक्षासंबंधित उद्भवलेल्या समस्या व्हाट्सअपद्वारे सादर करण्याबाबत...

विद्यार्थ्यांना करावयाचे असलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे आवेदन अर्जाबाबत...