Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "B++" CGPA(2.96) Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

Student Development

Name Of ProgrammeUploaded On Date
राष्ट्रध्वजाच्या उचित सन्मानाबाबत...15.05.2017
DIRECTION 48.2010 DT.19.07.201719.07.2017
सन 2017-2018 करिता .स्व. रामप्रकाश शामलालजी राठी शिष्यवृत्ती करिता आवेदन पत्र पाठविण्याबाबत.19.07.2017
विद्यार्थी सुरक्षा विमा योजनेचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळण्याबाबत21.07.2017
सत्र २०१७-१८ करीता विविध विद्यार्थी शुल्क विद्यापीठ खाती जमा करण्याबाबत 25.07.2017
संत गाडगे बाबा विद्याधन योजनेंतर्गत आवेदन पत्र पाठविण्याबाबत05.08.2017
संत गाडगे बाबा कमवा व शिका योजनेंतर्गत आवेदनपत्र पाठविण्याबाबत11.08.2017
विद्यार्थी कल्याण निधी शिष्यवृत्ती योजनेकरीता आवेदन पत्र पाठविण्याबाबत12.08.2017
संत गाडगे बाबा शिक्षण संरक्षण योजनेंतर्गत आवेदनपत्र पाठविण्याबाबत19.08.2017
संत गाडगे बाबा शुध्द पेयजल योजना आवेदनपत्र पाठविण्याबाबत19.08.2017
संत गाडगे बाबा विद्यार्थीनी बस पास सवलत योजनेंतर्गत आवेदनपत्र पाठविण्याबाबत19.08.2017
सत्र २०१७-२०१८ आंतर महाविद्यालयीन युवा महोत्सव (सांस्कृतिक) स्पर्धेत सहभागी होण्याकरीता प्रवेश अर्ज, नोंदणी शुल्क रु.५००य- व प्रवेश शुल्कासह पाठविण्याबाबत व सत्र २०१७-२०१८ करिता आंतर महाविद्यालयीन युवा महोत्सव (सांस्कृतिक स्पर्धा) आयोजनार्थ प्रस्ताव पाठविण्याबाबत28.08.2017
असल्याबाबत 16.09.2017 सत्र २०१७-२०१८ आंतर महाविद्यालयीन युवा महोत्सव (सांस्कृतिक) स्पर्धेत सहभागी होण्याकरीता प्रवेश अर्ज, नोंदणी शुल्क रु.५००/- व प्रवेश शुल्कासह पाठविण्याबाबत08.09.2017
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाद्वारे आयोजित करण्यात येणाऱ्या आंतर महाविद्यालयीन युवा महोत्सवाचे प्रवेश शुल्क व प्रवेशिका विलंबाने स्विकारण्यात येत असल्याबाबत16.09.2017
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ युवा महोत्सव - २०१७ माहिती पुस्तिका Formats19.09.2017
आंतर महाविद्यालयीन युवा महोत्सव-२०१७ मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या वादविवाद या कलाप्रकाराचा विषय जाहीर करण्याबाबत22.09.2017
सी.एस.एस.शिष्यवृत्ती सन २०१७-१८ ऑनलाईन अंमलबजावणीबाबत05.10.2017
राष्ट्रीय कव्वाली स्पर्धेकरीता चमूचा प्रशिक्षण वर्ग05.10.2017
युवा महोत्सव चमू २०१७-१८11.10.2017
विद्यार्थी सुरक्षा विमा योजना २०१७-१८ बाबत...10.11.2017
संत गाडगे बाबा कमवा आणि शिका योजना २०१७-१८ करीता निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत10.11.2017
सत्र २०१७-१८ करीता संत गाडगे बाबा कमवा आणि शिका योजनेंतर्गत विद्यार्थी मनुष्यबळ पुरविण्याबाबत...02.12.2017