Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "B++" CGPA(2.96) Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

Student Development

Name Of ProgrammeUploaded On Date
विद्यार्थी विकास विभाग मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना मुदतवाढ देण्याबाबत ...18.01.2021
विद्यापीठ विनियम क्रमांक १२/२०१९ अन्वये विद्यार्थी विकास विभागाद्वारे राबविण्यात येणार्या विविध योजनांकरीता आवेदनपत्र पाठविण्याबाबत...02.01.2021
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याकरिता गठित समितीच्या सभेबाबत...02.01.2021
विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणेबाबत22.12.2020
सत्र २०२०-२०२१ विद्यार्थी सुरक्षा विमा योजनेबाबत...07.11.2020
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, विद्यार्थी विकास विभाग द्वारे चालवण्यात येणाऱ्या (Soft Skill Development Workshop) कौशल्य विकास योजनेच्या अभ्यासक्रमावर आधारित ई-बुक "Sof 10" विद्यार्थ्यांकरिता उपलब्ध करून देणेबाबत14.09.2020
Deeksharambh-A Guide to Student Induction Programme (SIP)28.08.2020
LETTER OF CORONA PANDEMIC STUDENTS SUPPORT SCHEME HELPLINE02.05.2020
कोरोना विषाणूच्या प्रादुभावामुळे आप्तकालीन स्तिथी निर्माण झाली असून अशा अवस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांचे मानसिक स्थेर्य देऊन मनोबल वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून कौशल्य विकास चे ऑनलाईन धडे देणेबाबत27.04.2020