Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "A" Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

Current News

ADMISSION PROGRAMME SCHEDULE MBA –I (2019-20) (against vacant seats)

GIAN Short Term Course on History of Life and Mass Extinction Events (Course Code: 176039C01) October 14-18, 2019 : Department of Geology

Inclusion of Student Column in the University News

Admission Notice for P.G. Courses in Arts, Commerce and Science in the University Teaching Departments

LIST OF CERTIFIED TRAINERS IN SOFTSKILLS - TRAIN THE TRAINER : 01/07/2019 TO 06/07/2019

PRO-NEWS- महाविद्यालयीन विद्यार्थी दायित्व निधी योजना राबविण्याबाबत सूचना

PRO-NEWS- विद्यापीठातील मानव संसाधन विकास केंद्रास राष्ट्रीय ज्ञानरुाोत केंद्राचा दर्जा विद्यापीठाच्या नावलौकिकात भर 1 सप्टेंबर पासून कौशल्य विकास विषयावरील ऑनलाईन उजळणी वर्गाचे आयोजन

हिवाळी-२०१९ सत्र पद्धती अभ्यासक्रमाच्या (Semester Pattern) नियमित महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आवेदनपत्रासंबंधी व त्यासोबत संगणकीकृत M.Card. भरुन पाठविण्याबाबत व बी.ए., बी. कॉम., बी.एस्सी., सत्र - १,३,५ च्या शुल्क पावत्या व विद्यार्थ्यांच्या याद्या जमा करण्याबाबत, दि. २६/०८/२०१९

Online Annual Refresher Programme in Teaching (ARPIT) Course

Instructions to the candidates for M.Phil./Ph.D. Entrance test (MPET)

अभ्यास मंडळ प्रथम सभेची सूचना , विषयपत्रिका, मतदार याद्या व सहपत्रे

GIAN Short Term Course on Basic immunology and Immunotherapy September 22-26, 2019

(Extra-Ordinary) Notification No. 95/2019 (Activities for Election / Nomination (Nomination of students from National Service Scheme, National Cadet Corps, Sports and Cultural activities on Students’ Council) and its modus-operandi, illustrations, materials, personnel required, formats etc. for constitution of University Students’ Council, University Department Students’ Council, College Students’ Council u/s 99 of Maharashtra Public Universities Act, 2016)

PRO-NEWS- महाविद्यालयात लैंगिक छळ व रॅगींग प्रतिबंधक (विरोधी) समितीचे गठण करणेबाबत महाविद्यालयांना सूचना

(असाधारण) अधिसूचना क्र. ७०/२०१९ (विद्यापीठ दुरध्वनी क्रमांकामध्ये झालेल्या बदलाबाबत...)

PRO-NEWS- विद्यापीठात 33 कोटी वृक्षलागवड योजनेंतर्गत वृक्षारोपण

PRO-NEWS- विद्यापीठ विद्यार्थी परिषद निवडणूक कार्यक्रम घोषित

Grant of Recognition as Post-Graduate Teachers

PRO-NEWS- विद्यापीठाला ख्यातनाम गायिका अनुराधा पौडवाल यांची सदिच्छा भेट

PRO-NEWS- विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाशी संबंधित डाक यापुढे परीक्षा विभागात स्वीकारल्या जाणार

सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकड्याना मंजूरी देण्याबाबतची जलदगती कार्यपद्धती आणि यासंबंधीचे निकष

PRO-NEWS- कै. नागोरावजी जयरामजी मेटकर स्मृतिप्रित्यर्थ श्री संत गाडगे बाबा सामाजिक कार्य पुरस्कार नामांकनाकरीता आवेदनपत्र आमंत्रित

PRO-NEWS- विद्यापीठात ‘क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले अध्यासन केंद्र’ सुरु करण्यासाठी दाननिधीदेण्याबाबत कुलगुरूंचे आवाहन

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले अध्यासन केंद्र सुरु करण्यासाठी दाननिधी देण्याबाबत कुलगुरूंचे आवाहन

Admission to PG courses 2019-20 : Apply Online

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या "कार्यालयीन काम करणाऱ्या महिलांचा लैंगिक प्रतिबंध विनियम २०१५" नुसार अंतर्गत समिती गठीत करण्याबाबत...

Grant of recognition of P.G.Teachers List

List of the Candidates / Research Scholars for Ph.D. Programme at Research Centre - Department of Law, SGB Amravati University, Amravati

LIST OF CERTIFIED TRAINERS IN SOFT SKILLS

अन्न सुरक्षा व मानदे अधिनियम २००६ नियम व नियमन २०११. महाराष्ट्र शासन उच्च व तंत्र शिक्षण विबाग शासन परिपत्रकाची प्रभावी अंमलबजावणी होणेबाबत.

2020-2021 Fulbright-Nehru and other Fulbright Fellowships for Indian Citizens

LIST OF CERTIFIED TRAINERS IN SOFT SKILLS : UGC – HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT & FACULTY DEVELOPMENT CELL

List of contesting candidates (MC, AC, other committees)

सन 2018-19 च्या खरीप हंगामातील दुष्काळ सदृश्य तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावांतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत