Home                        
 

 

 

Student Welfare


संत गाडगे बाबा स्मृती कमवा आणि शिका योजना

राष्ट्रध्वजाच्या उचित सन्मानाबाबत...

यु.जी.सी. चे Central Sector Scholarship Scheme for Colleges and University Students पत्राबाबत

अपंग विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत...

रासेयो लेखे व उपयोगिता प्रमाणपत्र संपूर्ण माहितीसह निर्देशित प्रारुपात विद्यापीठाला सादर करण्याबाबत.

मुद्दा क्र. ८३ संदर्भात माहिती पाठविण्याबाबत...

वैज्ञानिक दृष्टीकोन व जादूटोणा विरोधी कायदा-चमत्कार प्रात्यक्षिकांसह महाविद्यालय व्याख्यान जिल्हा संयोजक नेमण्याबाबत...

मातृभाषेचे महत्व...

स्नेहसंमेलनामध्ये गैरशैक्षणिक कार्यक्रम होत असल्याबाबत...

अप्राप्त "स्वच्छ भारत अभियान" अहवाल त्वरीत पाठविण्याबाबत...

स्वच्छ भारत अभियांनांतर्गत "एक महाविद्यालय, एक दत्तक गांव" संकल्प

"स्वच्छ भारत अभियान" अहवाल त्वरीत सादर करणेबाबत

स्व.प्रा.(कु.) कुसुम नांदे वक्तृत्व स्पर्धा....

सत्र २०१४-१५ प्रवेशित विद्यार्थ्यांची यादी पाठविण्याबाबत

स्वच्छ भारत अभियान संदर्भात दत्तक ग्राम व महाविद्यालय परिसर इत्यादी ठिकाणी राबविलेल्या कार्यक्रम/ उपक्रमाचा अहवाल

२६ वे महाराष्ट्र राज्य रस्ता सुरक्षा अभियान सन २०१५ बाबत

Implementation of Central Sector Scholarship Scheme for College and University Students 2009-10


 
 
 

 

 
   
Copyright © 2010 Sant Gadge Baba Amravati University.All Rights Reserved.